Napisz do nas Dodaj do ulubionych Startuj z nami


dziś:

Stowarzyszenia, ruchy, bractwa i wspólnoty Diecezji Toruńskiej

Informator

Opracowali:

ks. Sylwester Ćwikliński

Piotr Gużyński

Waldemar Rozynkowski
Toruń 2006Słowo Biskupa Toruńskiego


Jednym z owoców Soboru Watykańskiego II stał się niespotykany wcześniej rozwój ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. Doceniając wagę i znaczenie apostolatu indywidualnego, którego „nie da się niczym zastąpić”, Sobór podkreślił również niezbędność apostolatu zespołowego, ponieważ „praca apostolska czy to w społecznościach kościelnych, czy to w różnych ośrodkach wymaga często wspólnego działania” (DA 18).

Kościół przyznaje wiernym świeckim prawo do swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi (KPK, kan. 215). Według nauczania Jana Pawła II, swoboda zrzeszania się katolików świeckich nie jest jakimś ustępstwem ze strony władzy kościelnej, ale wywodzi się z chrztu świętego jako sakramentu, który wzywa świeckich do udziału w komunii i misji Kościoła (ChL 29). Powstanie i działalność ruchów i stowarzyszeń winno być włączone zatem w program apostolstwa całego Kościoła w ścisłej „łączności z tymi, których Duch Święty ustanowił, by kierowali Kościołem Bożym” (DA 19).

Jan Paweł II, papież nowej ewangelizacji, wypowiadał się wiele razy w sprawie ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich, nawołując do zaangażowania wszystkich sił kościelnych w realizację tego zadania. Wystarczy wspomnieć adhortacje apostolskie „Christifideles laici” (nr 29-31) i „Ecclesia in Europa” (nr 16), gdzie Ojciec Święty napisał, że nowe ruchy i nowe wspólnoty „pomagają chrześcijanom żyć bardziej radykalnie według Ewangelii; są kolebką różnych powołań i rodzą nowe formy konsekracji; rozwijają przede wszystkim powołanie osób świeckich i pozwalają mu wyrażać się w różnych środowiskach życia; sprzyjają świętości ludzi; mogą nieść Dobrą Nowinę i napomnienie tym, którzy w inny sposób nie spotkaliby się z Kościołem; często wspierają wysiłki ekumeniczne i otwierają drogi dialogu międzyreligijnego; stanowią środek zaradczy na rozprzestrzenienie się sekt; są ogromną pomocą w szerzeniu w Kościele ożywienia i radości”.

Rozwój ruchów i stowarzyszeń jest darem Ducha Świętego dla Kościoła naszych czasów. Z jednej strony powstały nowe, a z drugiej strony odrodziły się już istniejące. Nie bez powodu mówi się o nowej wiośnie Kościoła, gdyż jego odnowa przebiega w znacznej mierze tą drogą. Jest to również droga odnowy Kościoła w Polsce. W przesłaniu do uczestników I Kongresu Ruchów Katolickich, który odbył się w czerwcu 1994 roku, Ojciec Święty napisał: „Otwarło się dla Kościoła bardzo ważne i nowe poniękąd pole działania. Trzeba w tej dziedzinie nadrobić wiele zaległości, trzeba się wiele uczyć i zdobywać nowe doświadczenia, a to dotyczy nie tylko świeckich, ale także duszpasterzy. Dlatego napawa mnie radością rozkwit ruchów i stowarzyszeń w mojej Ojczyźnie”.

Wyrażam podobną radość wobec tych ruchów i stowarzyszeń katolickich, które działają na terenie diecezji toruńskiej. Doceniam ich wkład w dzieło nowej ewangelizacji, a także w formację chrześcijańską wielu katolików świeckich. Dlatego z uznaniem witam inicjatywę Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń, która przygotowała Informator poświęcony wspólnotom działającym w naszej diecezji. Ufam, że Informator znajdzie się w każdej parafii jako pomoc w odkrywaniu bogactwa duchowego poszczególnych ruchów i stowarzyszeń oraz zachęta do zaszczepiania tych wspólnot na gruncie wspólnoty parafialnej.


Biskup Toruński

Toruń, dnia 12 października 2006 roku


Wstęp
Od dłuższego czasu w środowisku Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej (DRRiSK DT) odczuwaliśmy potrzebę spisania podstawowych informacji o działających w naszej diecezji stowarzyszeniach, ruchach, grupach, a nawet pojedynczych wspólnotach. Wydaje się, że to przedsięwzięcie jest jeden z owoców coraz głębszego postrzegania potrzeby budowania nowych więzów jedności pomiędzy tymi wszystkimi, którzy spotykają się w mniejszych grupach i wspólnotach.

Wydany Informator, to również znak jedności Kościoła lokalnego. Jest to przede wszystkim znak jedności wszystkich grup i wspólnot z pasterzem diecezji, poszczególnymi proboszczami i kapłanami odpowiedzialnymi za różne dzieła w diecezji, aż w końcu pomiędzy konkretnymi osobami, które spotykają się na płaszczyźnie wiary.

Informator posiada też niezaprzeczalny wymiar praktyczny. Do tej pory w naszej diecezji brakowało tego typu wydawnictwa, a nie mamy wątpliwości, że czytelna informacja o ruchach i wspólnotach może stać się podstawą wielu decyzji i działań. Chcielibyśmy, aby Informator ten dotarł wszędzie tam, gdzie powinna znaleźć się informacja o ewangelizacji, formacji i służbie w naszym Kościele diecezjalnym. Chociaż każda z omawianych tam grup i wspólnot posiada sobie właściwe doświadczenie drogi wiary, to wszystkie one pragną podążać za Chrystusem.

Jesteśmy świadomi, że zawarte w Informatorze dane na pewno nie są wyczerpujące, przede wszystkim brakuje informacji o części ruchów i wspólnot działających w naszej diecezji. Życzeniem, zapewne nie tylko naszym, jest to, aby informator ten w kolejnych edycjach zawierał coraz więcej informacji o ruchach i wspólnotach naszej diecezji.


Redakcja


BRACTWO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP


Ksiądz opiekun: ks. kanonik Jan Kalinowski - Prezydent Bractwa, ul. Górna 13, 87-200 Wąbrzeźno, tel. (0-56) 688-18-89

Lider świecki: Prezes Zarządu Bractwa: Maria Michewicz, ul. Wolności 106/2, 87-200 Wąbrzeźno, tel. (0-56) 688-13-19

Liczba członków: 96 osób

Charakterystyka grupy:

charyzmat: pielęgnowanie kultu maryjnego w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie. Podejmowanie Duchowej Adopcji.

formacja: udział w środowej Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, podczas której są głoszone katechezy. Comiesięczne spotkania formacyjne dla kół różańcowych, w których większość stanowią członkowie Bractwa.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: prowadzimy różaniec w każdą środę i czwartek przed wieczorną Mszą św. Raz w miesiącu uczestniczymy w Apelu Jasnogórskim. Bierzemy udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu i nabożeństwach w intencji obrony życia poczętego. Jako Bractwo zajmujemy się również: kolportażem prasy katolickiej i sprzedażą pamiątek w Sanktuarium, przyjmowaniem pielgrzymów, pracami porządkowymi, dbamy o wystrój kościoła, organizujemy spotkania dla osób chorych i niepełnosprawnych z okazji Światowego Dnia Chorego (11 lutego) i odpustu parafialnego (28 października). Wraz z innymi grupami członkowie Bractwa włączają się w: przygotowanie odpustu Wniebowzięcia NMP (13-16 sierpnia), posługi liturgiczne na sumie parafialnej, prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej, przygotowanie ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała, Drogę Krzyżową ulicami miasta, prowadzenie działalności charytatywnej, dzieła o charakterze ewangelizacyjnym, takie jak: Kurs Filip, Kurs Alfa, misje ewangelizacyjne.

Historia ruchu w diecezji: w 1593 r. w Wąbrzeźnie powstało Bractwo Literackie, którego głównym celem było szerzenie kultu Matki Bożej. Prawa i obowiązki Bractwa Literackiego zatwierdził Biskup Chełmiński Piotr Kostka. W 1667 r. w miejsce Bractwa Literackiego erygowano Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zatwierdził je papież Innocenty XI w 1684 roku. Akt erekcyjny, pisany ręcznie, jest dziś jednym z najcenniejszych dokumentów wąbrzeskiej parafii. W archiwum parafialnym zachowała się Księga Statutowa Bractwa, prowadzona od jego założenia. Księga zawiera m.in. Statut Bractwa uchwalony 3 czerwca 1685 roku. Bractwo to, prowadziło swoją działalność do wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu wojny, mimo że zniesiono bractwa kościelne, nasze Bractwo kontynuowało swą działalność w ramach duszpasterstwa stanowego, a ówczesny proboszcz i dziekan wąbrzeski jeszcze w 1964 r. używał tytułu Prezydent Bractwa. Kilkanaście lat temu próbę wskrzeszenia Bractwa podjął obecny proboszcz i prezydent Bractwa - ks. Jan Kalinowski. W wyniku jego starań, w 400. rocznicę powstania Bractwa Literackiego, ks. bp Andrzej Suski wznowił działalność Bractwa dekretem z dnia 21 lutego 1993 roku. Tego dnia w szeregi Bractwa wstąpiło 100 nowych członków, wśród nich ordynariusz diecezji toruńskiej, ks. bp Andrzej Suski.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 1

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch: Parafia św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie (Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej)

BRACTWO ŚWIĘTEGO JÓZEFA OPIEKUNA RODZIN


Ksiądz opiekun: ks. Maciej Górka, ul. Bażyńskich 19, tel. (0-56) 623-11-55

Lider świecki: mgr inż. Adam Ławniczak, ul. Wojska Polskiego 26/3, tel. (0-56) 623-36-39, e-mail: bractwojoseph@diecezja.torun.pl

Liczba członków: 32 członków rzeczywistych, w tym 2 członków honorowych - ks. bp. Józef Szamocki i ks. bp. Józef Zawitkowski

Charakterystyka grupy:

charyzmat: oddawanie czci św. Józefowi jako Opiekunowi Świętej Rodziny przez naśladowanie cnót św. Józefa, częsta modlitwa w intencji rodzin za wstawiennictwem św. Józefa.

formacja: głównym celem formacyjnym jest kształtowanie ojców rodzin i mężczyzn przygotowujących się do ojcostwa w duchu chrześcijańskim na wzór św. Józefa oraz budowanie kościoła domowego. Swoje cele Bractwo osiąga poprzez spotkania formacyjne (1 raz w miesiącu), podczas których są wygłaszane prelekcje o tematyce józefologicznej oraz z zakresu nauki Kościoła dotyczące rodziny. Uczestniczymy również wspólnie w nabożeństwach i w Eucharystii.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: udział w comiesięcznej wieczystej nowennie do św. Józefa oraz w nowennie przed świętem patronalnym. Służba liturgiczna, czynny udział w uroczystościach parafialnych.

Historia ruchu w diecezji: wspólnota funkcjonuje w ramach parafii Chrystusa Króla w Toruniu. Bractwo zainaugurowało swoją działalność dnia 11 czerwca 2000 r., erygowane dekretem ks. bp. Andrzeja Suskiego dnia 15 maja 2003 roku.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 1

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch: parafia Chrystusa Króla w Toruniu.

Inne informacje charakteryzujące ruch: Bractwo św. Józefa Opiekuna Rodzin, zgodnie z dekretem biskupim, zostało erygowane jako stowarzyszenie wiernych o zasięgu diecezjalnym, posiada kościelną osobowość prawną, otrzymało misję do realizacji celów zgodnie ze statutem Bractwa.

DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ


Ksiądz opiekun: ks. Wiesław Łużyński, plac ks. S. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 658-46-47

Lider świecki: prezes: Wacław Jankowski, ul. Wiejska 36, 87-300 Brodnica, tel. (0-56) 697-41-50, kom. 0 507-150-994; wiceprezes: Lidia Gliwa, ul. Bartkiewiczówny 91/6, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 623-61-30, kom. 0 604-536-747, e-mail: l.gl@op.pl; członek zarządu DIAK: Jan Cichoń, ul. Szosa Chełmińska 219 D/6, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 654-55-03, kom. 0 698-642-675

Sekretariat: Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II, ul. Łazienna 22, 87-100 Toruń

Liczba członków: 350


Charakterystyka grupy:

charyzmat: AK jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła, którego terenem działalności jest parafia i diecezja. Członkowie AK we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne, a więc uczestniczą w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizują jego misję apostolską.

formacja: uwzględnia rozwój całej osobowości chrześcijanina poprzez: modlitwę indywidualną i wspólnotową, lekturę Pisma św., Eucharystię, poznawanie i szerzenie społecznej nauki Kościoła i odczytywanie znaków czasu. Na zebraniach oddziałów parafialnych wykorzystujemy materiały formacyjne Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (Uwielbić Jezusa w Liturgii, Naśladować Chrystusa, Ucząc się nadziei itp.). Od czterech lat w ramach formacji jest odprawiana nowenna Jubileuszowa w intencji Ojca św., która służy pogłębianiu nauki Jana Pawła II. Nowenna jest odprawiana raz w miesiącu (od października do czerwca), 7 albo 16 dnia miesiąca. Ważnym elementem formacji są Wielkopostne Dni Skupienia, odbywające się w diecezjalnych okręgach (Toruń, Grudziądz, Brodnica), które pomagają odnaleźć drogę do życia w Duchu Chrystusa.

Ważnym czynnikiem mobilizującym członków AK do modlitwy, refleksji nad sobą i jedności z Kościołem jest coroczna Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Prelekcje i spotkania w parafialnych oddziałach i diecezji w ramach Dialogu Społecznego pomagają w nabywaniu teoretycznej mądrości, praktycznej umiejętności i w skutecznym działaniu przenikania duchem Ewangelii otaczającego nas świata. Wyjścia na odpowiednie filmy i spektakle teatralne oraz podejmowane po nich dyskusje w oddziałach parafialnych rozwijają chrześcijańską osobowość.

Wydawany przez AK biuletyn „Razem” zawiera materiały formacyjne oraz dokumentację.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: AK żywo uczestniczy w życiu Kościoła lokalnego. Do jej zadań należy obsługa liturgiczna (czytania, modlitwa wiernych, procesja z darami i komentarze, modlitwa dziękczynna) również na szczeblu diecezjalnym oraz organizowanie Dnia Modlitwy Parafialnej, Dnia Modlitwy za Ojczyznę, Dnia Papieskiego, Wieczory modlitwy w poezji, Poranki w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz udział we wszystkich uroczystościach i świętach kościelnych, łącznie z reprezentacyjnym pocztem sztandarowym. Dużą frekwencją cieszą się też spotkania w ramach Dialogu Społecznego, na których są omawiane tematy społeczne, np. Unia Europejska – zagrożenie czy szansa, Społeczne przesłanie proroków Starego Testamentu itp. Jesteśmy również współorganizatorami festynów parafialnych oraz współredagujemy gazetki parafialne.

Historia ruchu w diecezji: 14 września 1996 r. Biskup Toruński Andrzej Suski erygował publiczne stowarzyszenie wiernych pod nazwą Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej. Pierwszym asystentem kościelnym został ks. Marek Borzyszkowski, którego następcą był ks. Wiesław Łużyński, wykładowca WSD w Toruniu. Pierwszym prezesem Zarządu, mianowanym przez ks. bp. ordynariusza, został dr Jan Kostrzak, historyk z Torunia. Następnie pracami Zarządu kierował Tadeusz Solecki z Torunia. Od 27 listopada 1999 r. prezesem był Piotr Frank z Torunia, potem Wiesław Smereczyński z Działdowa, a od 22 listopada 2005 r. prezesem Zarządu jest Wacław Jankowski z Brodnicy.

Po okresie mobilizacji organizacyjnej oddziały parafialne rozwinęły szeroką działalność na różnych polach. Z wrażliwości serca niesiono pomoc potrzebującym, zwłaszcza dzieciom w parafiach. Działalność przybierała różne formy, od zbiórek na paczki po tworzenie świetlic. Drugi nurt to kultywowanie i kreowanie obyczajowości chrześcijańskiej w życiu parafian. Spośród wielu inicjatyw Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej warto wymienić te, które wywołały największy rezonans społeczny:

- Wieczory Dialogu Społecznego – zorganizowano 12 spotkań, na których dyskutowano na temat aktualnych problemów życia społeczno-politycznego.

- wystawa fotograficzna pt. „Kapłan”, poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce, autorstwa Tadeusza Karolaka. Wystawa powstała z inspiracji ks. bp. Jana Chrapka. Prezentowano ją od 17 maja do 13 czerwca 1998 r. w kościele Ducha Świętego w Toruniu, a następnie w Grudziądzu.

- konkurs diecezjalny „Moje spotkania z Ojcem świętym”, którego celem było uczczenie XX lat pontyfikatu Jana Pawła II oraz pogłębienie wiedzy i refleksji nad istotą nauczania Piotra naszych czasów.

- Panorama Kultury Chrześcijańskiej. Akcja polegała na wspomaganiu Urzędu Miasta w Toruniu w przygotowaniu mieszkańców diecezji na przyjazd papieża Jana Pawła II.

- pielgrzymka Ojca Świętego do Torunia. Zarząd DIAK prowadził szeroką akcję informacyjno – mobilizującą oddziały parafialne. Organizowano i brano udział w dniach skupienia i czuwaniach modlitewnych przed pielgrzymką. Współpracując z Caritas, udzielano szczegółowych informacji w zakresie wystroju świątyń, domów, ulic, miejsc użyteczności publicznej oraz o dostępności i zasadach dystrybucji akcesoriów dekoracyjnych.

- Szkoła Liderów, która rozpoczęła się w styczniu 2001 r. w Toruniu i Grudziądzu. Był to cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom kształtowania stosunków międzyludzkich oraz budowania wspólnot i liderowania w grupach.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 70

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: Instytuty Diecezjalne są skupione w Krajowym Instytucie Akcji Katolickiej w Warszawie.

DROGA NEOKATECHUMENALNA


Ksiądz opiekun: o. Krzysztof Kowalski OSPPE, ul. Konstytucji 3 Maja 3 C, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 659-93-44

Lider świecki: Janusz i Zofia Heykowie, ul. Szosa Chełmińska 160F/9, tel. (0-56) 651-12-10, kom. 0 603-601-039, e-mail heykajanusz@poczta.onet.pl

Liczba członków: około 1000

Charakterystyka grupy:

charyzmat: neokatechumenat jest narzędziem służącym biskupom do ponownego odkrywania chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych już ochrzczonych. Wśród nich można wymienić tych, którzy:

- oddalili się od Kościoła,

- nie byli wystarczająco ewangelizowani i katechizowani,

- pragną pogłębiać swoją wiarę i prowadzić ją ku dojrzałości,

- pochodzą z wyznań chrześcijańskich nie będących w pełnej jedności z Kościołem katolickim.

formacja: w centrum całego neokatechumenatu znajduje się synteza przepowiadania kerygmatycznego, przemiany życia moralnego i liturgii. Katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne opierają się na trzech podstawowych elementach uwydatnionych przez Sobór Watykański II: Słowo Boże, Liturgia i wspólnota.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: Droga Neokatechumenalna poprzez stałe wychowanie w wierze przyczynia się do odnowy parafii, jakiej życzy sobie Magisterium Kościoła, popierające „nowe metody i nowe struktury”, które unikałyby anonimowości i masowości oraz do postrzegania parafii jako „wspólnoty wspólnot.”

Historia ruchu w diecezji: pierwsze katechezy neokatechumenalne były głoszone w Grudziądzu w roku 1987. Następnie w Toruniu w roku 1988 w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Obecnie w naszej diecezji jest 26 wspólnot w 6 parafiach. Najstarsze wspólnoty w naszej diecezji prowadzi ekipa katechistów wędrownych z Lublina - Janusz i Maryla Stryjeccy.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 6

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków:

- parafia św. Józefa w Toruniu - 7 wspólnot - 230 sióstr i braci

- parafia NMP Częstochowskiej w Toruniu - 11 wspólnot - 500 sióstr i braci

- parafia św. Józefa w Chełmnie - 2 wspólnoty - 30 sióstr i braci

- parafia Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu - 3 wspólnoty - 60 sióstr i braci

- parafia Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie - 3 wspólnoty - 70 sióstr i braci

- parafia św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim - 3 wspólnoty - 60 sióstr i braci

EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH


Ksiądz opiekun: o. Jan Brud, OSPPE, ul. Konstytucji 3 Maja 3C, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 659-93-44

Lider świecki: Maria Tomczyk, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22/80, tel. (0-56) 648-78-40

Liczba członków: 31

Charakterystyka grupy: Do ERM zasadniczo są przyjmowane dzieci po I Komunii świętej - wyjątkowo młodsze. W naszej parafii do ERM należą tylko dziewczynki, ponieważ chcemy, by chłopcy byli ministrantami. W tej chwili w grupie jest 30 dziewczynek, od drugiej klasy szkoły podstawowej do pierwszej liceum. Spotykamy się w soboty. Na każdym spotkaniu adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie: śpiewem, głośną – przygotowaną lub spontaniczną – modlitwą, albo milczeniem. Zdarza się, że ktoś z obecnych w kaplicy dorosłych prosi nas o modlitwę, podaje swoją intencję i modlimy się wspólnie. Na zakończenie spotkania jest czas na wspólną zabawę. ERM posiada własny miesięcznik „Promień Eucharystii”, a członkowie otrzymują piękne, kolorowe segregatory, jakich nie ma nikt inny, tylko dzieci należące do ERM. Co drugi rok odbywają się zjazdy wspólnot ERM z całej Polski. W ubiegłym roku miał on miejsce na Jasnej Górze i zgromadził ponad 2 tysiące dzieci.

charyzmat: życie modlitwą i Eucharystią, poznawanie Jezusa w Piśmie św. i adorowanie Go w Najświętszym Sakramencie

formacja: wieloletnia – pierwszy rok obejmuje formację wstępną, po roku odbywa się uroczyste przyjęcie do Eucharystycznego Ruchu Młodych. Celem formacji jest ukształtowanie członków na przyjaciół Chrystusa, którzy żyją Eucharystią i Słowem Bożym oraz charakteryzują się postawą apostolską.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego:

- przygotowanie liturgii Mszy św. niedzielnej dla dzieci o godz. 13.00 (czytamy i omawiamy teksty liturgiczne, układamy wezwania modlitwy powszechnej i komentarze, przygotowujemy procesję z darami (nawet tańczoną), czasami inscenizację kazania)

- codzienna modlitwa za kapłanów służących w parafii

- prowadzenie rozważań Słowa Bożego, posługa lektorska na Mszy św., prowadzenie różańca, Drogi Krzyżowej, adoracji Najświętszego Sakramentu

Historia ruchu w diecezji: Eucharystyczny Ruch Młodych to ruch międzynarodowy. W Polsce istnieje od 1985 roku. Powstał w czasie przygotowywania II Kongresu Eucharystycznego. Nasza wspólnota istnieje 4 i pół roku. Początkowo było nas pięcioro. Pierwotnie byliśmy grupą modlitewno-liturgiczną, która spotykała się przez 2 lata.

Liczba parafii, w których obecny jest ruch: 1

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków: parafia NMP Częstochowskiej w Toruniu, 31 osób.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: Ogólnopolski Sekretariat ERM, Milanówek k. Warszawy, e-mail: sekretariat@erm.pl

Inne informacje charakteryzujące ruch: ERM to ruch międzynarodowy. Swoją formacją obejmuje dzieci w wieku od 9 do 16 lat. Starsza młodzież może zostać w ruchu w roli animatorów. Nazwa ruchu pochodzi z inspiracji papieża Jana XXIII. Ruch działa we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Meksyku, Brazylii, Kolumbii, Wenezueli, Paragwaju i in. Ogółem liczba członków ruchu wynosi ok. 3 milionów.

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH PRZY PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W TORUNIU


Ksiądz opiekun: ks. Robert Fabian, ul. Bażyńskich 19, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 623-01-59

Lider świecki: s. Maria Grajewska - przełożona, ul. Wojska Polskiego 3A/60, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 655-91-58

Liczba członków: 61

Charakterystyka grupy:

charyzmat: w założeniu św. Franciszka jesteśmy „braćmi i siostrami od pokuty”. W obecnym rozumieniu żyjemy Ewangelią i podążamy za Jezusem śladami św. Franciszka z Asyżu.

formacja: podzielona na podstawową i ciągłą. Istnieje podział na stopnie: postulat, nowicjat, profesja czasowa, profesja wieczysta. Tematyka formacyjna jest ustalana na każdy rok według materiałów Rady Narodowej, a także według podręczników. Studiujemy Pisma św. Franciszka, reguły, encykliki i listy papieskie. Korzystamy z modlitewnika „Pokój i Dobro”, „Głosu św. Franciszka”, Pisma Świętego oraz opracowań dotyczących historii zakonów franciszkańskich.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: podejmujemy apostolaty: troski o piękno domu Bożego, miłosierdzia, modlitwy, liturgiczny, informacyjny. Bierzemy czynny udział w życiu parafii, realizujemy różne zadania: posługi na Mszy św., organizacji pielgrzymek, adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestnictwa w nowennach.

Historia ruchu w diecezji: Zakon został założony w 1933 r. przy kościele Wniebowzięcia NMP, za zgodą ks. bp. Wojciecha Okoniewskiego. Z parafii Wniebowzięcia NMP wydzielono parafię Chrystusa Króla, w której Zakon kontynuował działalność. Zachowała się Regułka jednej z sióstr, w której widnieje podpis ks. Aleksandra Ziemskiego z datą 1934 - jest to data profesji złożonej w parafii Chrystusa Króla. Dzięki temu, że niektóre siostry przeżyły wojnę, zachowała się ciągłość Zakonu, który umocnił się w latach siedemdziesiątych. Został on odnowiony Aktem Reerekcyjnym z dnia 2 kwietnia 1999 r. przez prowincjała OFM z Poznania, o. Adama Sikorę.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 8

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch: Toruń, parafia Chrystusa Króla. Oprócz naszej wspólnoty na terenie diecezji istnieją również wspólnoty zakonne w: Brodnicy - parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, Grudziądzu - parafia św. Mikołaja, Wąbrzeźnie - parafia św. św. Szymona i Judy Tadeusza, Chełmnie - parafia Wniebowzięcia NMP, Chełmży - parafia św. Mikołaja przy Bazylice Świętej Trójcy, Rywałdzie - parafia Wspomożycielki Strapionych MB Pocieszenia i w Toruniu - parafia św. św. Piotra i Pawła.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: wspólnota nasza należy do Regionu Gdańskiego, któremu przewodniczy Rada Regionalna. Rady Regionalne podlegają Radzie Narodowej w Warszawie, która podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie.

Inne informacje charakteryzujące ruch: Życie Zakonu regulują: Reguła, Konstytucje Generalne, Statuty i Rytuał. Zakon posiada asystentów wyznaczanych przez I Zakon. Co 3 lata odbywa się wizytacja i wybory. Raz w roku wspólnota składa sprawozdanie do Rady Regionu. Członkowie noszą odznakę „T” (Tau).

GRUPA MODLITEWNA ZA KAPŁANÓW


Ksiądz opiekun: o. Krzysztof Kowalski OSPPE, ul. Konstytucji 3 Maja 3 C, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 659-93-44

Lider świecki: Jolanta Żernicka, ul. Suleckiego 2/9, tel. (0-56) 645-85-51

Liczba członków: około 40

Charakterystyka grupy:

charyzmat: modlitwa za papieża i wszystkich kapłanów na świecie oraz o nowe powołania kapłańskie, szczególnie z parafii.

formacja: w III czwartek miesiąca udział i posługi na parafialnej Mszy św., spotkanie całej wspólnoty (modlitwa brewiarzowa, „echo Słowa”, katecheza i modlitwa spontaniczna). W I czwartek miesiąca Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem w intencji nowych powołań.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: w Wielkim Poście przygotowanie rozważań i udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, posługi liturgiczne w czasie Triduum Paschalnego, przygotowanie rozważań i udział w nabożeństwach różańcowych w październiku, udział w przygotowaniach i celebracji innych uroczystości w parafii.

Historia ruchu w diecezji: Grupa Modlitewna za Kapłanów powstała w marcu 2000 r. z inicjatywy Marii Irzykowicz.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 1

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch: Toruń, parafia NMP Częstochowskiej

Inne informacje charakteryzujące ruch: szczególnym powołaniem wspólnoty jest modlitwa za kapłanów. Inspiracją do podjęcia tego zadania był trwający już w Polsce ruch modlitewny pod nazwą „Margaretka”. Dla zrozumienia tej szerzącej się w świecie idei potrzebne jest przedstawienie jej genezy. Otóż wywodzi się ona z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, gdzie swego czasu o. Jozo Zovko, franciszkanin, wygłosił naukę na temat potrzeb współczesnego Kościoła, a mianowicie poruszył problem konieczności wspierania modlitwą kapłanów oraz zrozumienia tajemnicy kapłaństwa. Jedna ze słuchaczek - prof. Uniwersytetu w Kanadzie postanowiła porzucić pracę naukową na rzecz tworzenia wieczerników modlitwy za kapłanów w całej Ameryce. W centrum symbolicznego kwiatka jest wpisane nazwisko kapłana, a wokół niego - na 7 płatkach - nazwiska osób, które przed Najświętszym Sakramentem składają przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Zobowiązują się modlić za wybranego kapłana w jednym dniu tygodnia. Podobnie zostały utworzone „Margaretki” w naszej parafii, dzięki czemu wszyscy kapłani w niej posługujący zostali objęci modlitwą.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE APOSTOLSKIE W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI „WSPÓLNOTA PIEŚŃ NOWA”


Ksiądz opiekun: przewodniczący Stowarzyszenia i asystent kościelny o. Jacek Dubel CSsR, ul. św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 662-31-43

Lider świecki: Jolanta Zatorska, Toruń, tel. 501793600

Liczba członków: 46

Charakterystyka grupy:

charyzmat: iść za Jezusem Odkupicielem człowieka głosząc Dobrą Nowinę, trwać we wspólnocie apostolskiej żyjącej duchowością redemptorystowską.

formacja: raz w tygodniu spotkania całej wspólnoty (Eucharystia, nauczanie, dzielenie, wspólna modlitwa), raz w tygodniu spotkania w diakoniach (miejsce formacji i pracy wspólnoty), dni skupienia (1 weekend na 2 miesiące), rekolekcje wakacyjne.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: prowadzenie Szkoły Nowej Ewangelizacji, Spotkania Biblijne dla parafii toruńskich, współpraca z innymi ruchami w dziele ewangelizacji, rekolekcje wielkopostne w szkołach, rekolekcje i dni skupienia dla wspólnot i ruchów, pomoc w formacji animatorów i liderów w parafiach,. Członkowie wspólnoty są zaangażowani w prace Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Komisji Promowania Działań na rzecz Nowej Ewangelizacji oraz DRRiSK DT.

Historia ruchu w diecezji:

- Zawiązanie się wspólnoty apostolskiej jako owocu rekolekcji, które odbyły się w dniach 18-25 sierpnia 1996 r. w Sobieszewie dla osób zaangażowanych w ewangelizację w diecezji toruńskiej.

- Wybór pasterza wspólnoty - o. Jacka Dubla CSsR (jesień 1996 r.) oraz powstanie diakonii odpowiedzialnych.

- Dookreślenie charakteru wspólnoty, rozpoznanie imienia wspólnoty „Pieśń Nowa” - styczeń 1997 roku.

- Powstanie diakonii: liturgii, modlitwy, kursów, informacji.

- Wybór duchowości redemptorystowskiej (od jesieni 1999 r.).

- Zawiązanie Katolickiego Stowarzyszenia Apostolskiego w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota Pieśń Nowa”, zatwierdzonego dekretem ks. bp. Andrzeja Suskiego z dnia 1 sierpnia 2003 roku.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: Stowarzyszenie ma charakter ponadparafialny - członkami są osoby z różnych parafii.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: współpraca ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela w ramach tzw. Rodziny Redemptorystowskiej. Poszczególni członkowie wspólnoty są zaangażowani w Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Nowej Ewangelizacji ACCSE 2000, Radę Dyrektorów SNE Programu „Redemptoris Missio” w Polsce, Stowarzyszenie Alfa Polska, Katolickie Biuro Alfa Polska.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”

Ksiądz opiekun: ks. Andrzej Wawrzyniak, Rynek Nowomiejski 6, 87-100 Toruń

Lider świecki: Piotr Hoffmann, tel. (056) 6221297

Adres oddziału: ul. Przedzamcze 12, 87-100 Toruń, www.civitas-aktywnytorun.pl, e-mail: kujawsko-pomorski@civitaschristiana.pl

Liczba członków: 674 (teren województwa kujawsko-pomorskiego)

Charakterystyka grupy: celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i świata, ujętej w społecznym nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową, a w szczególności:

- ochrona życia i godności człowieka, rodziny i narodu oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju;

- przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, narodu i państwa;

- kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i demokratycznych postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: w Toruniu w ramach Klubu Dyskusyjnego „Horyzont” są podejmowane wielowątkowe problemy wywodzące się z ogólnego tematu „Ojczyzna, Naród, Państwo”. Stanowi to często inspirację do dyskusji o aktualnych problemach lokalnych miasta z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich, samorządowych, świata nauki, kultury oraz bardzo często duchownych diecezji toruńskiej. Pod kierunkiem przewodniczącego Rady Programowej Klubu, prof. Jerzego Maciejewskiego (historyka literatury), wielokrotnie pojawiał się wątek literatury patriotycznej z akcentem na dorobek emigracyjny. Ciągle są prowadzone spotkania formacyjne dla członków Stowarzyszenia oraz spotkania i warsztaty biblijne dla młodzieży szkół średnich, przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego, warsztaty dziennikarskie i inne. Poza tym jest prowadzona działalność kulturalna w Galerii „Omega”, która od wielu lat jest miejscem nie tylko prezentacji plastycznych, ale również spotkań toruńskich środowisk twórczych inspirowanych chrześcijańską koncepcją człowieka i świata.

Sesje i konferencje poświecone problematyce patriotycznej inspirują do zaangażowania się w problematykę lokalną i działalność społecznikowską. Przykładem tak realizowanych działań jest oddział w Golubiu-Dobrzyniu. Spośród naszych członków rekrutuje się pięcioosobowe grono radnych, a troska o kulturę narodową i dziedzictwo materialne zaowocowała udostępnieniem przez tamtejsze władze naszej organizacji zabytkowego „Domku z Podcieniami”. W lokalu tym prowadzimy działalność statutową, która w sposób szczególny jest ukierunkowana na życie i problemy społeczności lokalnej. W oddziale tym modelowo jest realizowana także pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i specjalnej troski. Organizowane są kolonie, półkolonie, wycieczki, zajęcia pozaszkolne oraz dożywianie dzieci. Podobnie jest w Brodnicy, gdzie jest prowadzona permanentna praca w zakresie poradnictwa obywatelskiego, a corocznie nasi członkowie podejmują zadania wynikające ze współorganizacji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych.

Współudział w przygotowywaniu dni kultury chrześcijańskiej ma miejsce w Jabłonowie Pomorskim i Wąbrzeźnie.

We wszystkich oddziałach nasi członkowie angażują się także w życie swoich parafii oraz współpracują z innymi organizacjami i ruchami katolickimi. Coroczne pielgrzymki naszych członków (Jasna Góra, Rywałd, Święta Lipka i inne) to również doskonała okazja do spotkań formacyjnych i pogłębienia wiary, a także do wychowywania poprzez historię i tradycję tak w wymiarze regionu, jak i kraju.

Od 10 lat jesteśmy organizatorem Konkursu Biblijnego, w którym uczestniczy na różnych szczeblach ok. 12 tysięcy młodzieży z całego województwa.

Miejscowości, w których jest obecny ruch: główną bazą do realizacji zadań są oddziały terenowe Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Rypinie, Golubiu-Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Inowrocławiu, Brodnicy, Jabłonowie Pomorskim, Sępólnie Krajeńskme oraz Ślesinie.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI TORUŃSKIEJ


Ksiądz opiekun: ks. Wojciech Murawski, kom. 0-601-082-548

Lider świecki: Marcin Stefański - prezes KSM, kom. 0-506-190-652

Adres biura: ul. Moczyńskiego 8/10, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 621-14-12

Liczba członków: około 400

Charakterystyka grupy:

charyzmat: zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

formacja: odbywa się w oparciu o siedmioletni plan formacyjny dla wszystkich KSM-ów w całej Polsce, realizowany w cotygodniowych programach formacyjnych, zjazdach członków, rekolekcjach i szkoleniach, uwzględniający podstawowe zapotrzebowania czasu i miejsca konkretnego KSM-u diecezjalnego i parafialnego.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: inicjatywy dla młodzieży z terenu diecezji toruńskiej: rekolekcje, szkolenia i zjazdy dla członków KSM-u, kolonie i obozy języków obcych, Szkoła Języków Obcych „eMKa", Kawiarenka Edukacyjna, Szkoła Lidera, Spotkania Obywatelskie, pomoc w organizacji corocznych diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży. W projekcie są: MKS „kaesemowicz" i kluby młodzieżowe. 19 maja 2006 r. KSM DT złożył wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o organizowanie bezpłatnej Szkoły Językowej dla 200 osób.

Historia ruchu w diecezji: powołany do istnienia dekretem ks. bp. Andrzeja Suskiego z dnia 12 sierpnia 1996 roku.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: ok. 30

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków: Toruń: św. Maksymiliana, Chrystusa Króla, Wniebowzięcia NMP, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Matki Bożej Królowej Polski, bł. Marii Karłowskiej, Miłosierdzia Bożego; Grudziądz: św. Mikołaja, św. Maksymiliana, św. Andrzeja Boboli, Najświętszego Serca Pana Jezusa; Wniebowzięcia NMP w Chełmie, św. Mikołaja w Chełmży, św. Jakuba w Dąbrówce Król., św. Marcina w Grążawach, Krzyża Świętego w Górznie, Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim, św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim, św. Wojciecha w Lidzbarku, Wniebowzięcia NMP w Lidzbarku, Wniebowzięcia NMP w Mokrem, św. Marii Magdaleny w Biskupicach, Matki Bożej Różańcowej w Turzy Wielkiej, Akademickie Koło KSM w Toruniu, Kleryckie Koło KSM przy WSD w Toruniu.

Liczba członków w poszczególnych oddziałach nie jest stała i waha się od 10 do 20 osób w oddziale i kole.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: struktury ogólnopolskie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODDZIAŁ W TORUNIU


Ksiądz opiekun: o. Marcin Zubik CSsR, ul św. Józefa 23/25, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 661-83-43 w. 345, e-mail: pesah@redemptor.pl

Lider świecki: Teresa Matysiak - prezes KSW, ul. Bydgoska 8/4a, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 621-95-59, kom. 0 608-716-435, e-mail: matyst@zsmeie.torun.pl

Liczba członków: 20

Charakterystyka grupy:

charyzmat: KSW jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. KSW jednoczy ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości Ojczyzny.

formacja: comiesięczne Msze św., rekolekcje i dni skupienia dla członków KSW.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego:

- organizacja rekolekcji wielkopostnych dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty Miasta Torunia;

- piesze pielgrzymki młodzieży i nauczycieli do Chełmży w kolejne rocznice beatyfikacji ks. Stefana Frelichowskiego (2002-2006);

- współpraca przy organizacji Kongresów Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej oraz czynny udział w przedsięwzięciach i uroczystościach inicjowanych przez DDRiSK DT;

- występowanie z inicjatywami mającymi na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i sektom;

- współpraca z Diecezjalnym Duszpasterstwem Nauczycieli i Młodzieży.

Historia ruchu w diecezji: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zostało zarejestrowane 20 września 1989 r. jako stowarzyszenie ogólnopolskie. Oddział w Toruniu powstał na fundamencie Duszpasterstwa Nauczycieli działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Zarząd Główny KSW powołał w czerwcu 1996 r. Koło KSW, a następnie 8 stycznia 2000 r. Oddział KSW w Toruniu. Pierwszym opiekunem Koła był o. Kazimierz Pelczarski CSsR.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 1

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch: KSW działa przy parafii św. Józefa w Toruniu, ale skupia nauczycieli z różnych parafii Torunia i okolic.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: KSW jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

Inne informacje charakteryzujące ruch: w całej Polsce działa 28 oddziałów i 36 kół KSW. KSW prowadzi w Polsce 16 szkół, 2 przedszkola, 1 świetlicę, 1 ośrodek doskonalenia zawodowego.

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w toruniu


Ksiądz opiekun: o. Wiesław Kulisz SJ, ul. Piekary 24, 87-100 Toruń

Lider świecki: prezes Cecylia Iwaniszewska, ul. Słowackiego 32/34 m 17, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 622-60-57

Sekretariat: Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II, ul. Łazienna 22, 87-100 Toruń

Liczba członków: około 80

Charakterystyka grupy:

charyzmat: kształtowanie dojrzałych postaw religijnych i społecznych.

formacja: opiera się na nauczaniu Kościoła, udział we Mszach św., dniach skupienia, pielgrzymki, rozważanie Pisma Świętego, prelekcje formacyjne.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: współpraca z Duszpasterstwem Akademickim oo. Jezuitów w Toruniu i Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.

Historia ruchu w diecezji: Klub został zarejestrowany w 1958 r. jako jeden z 5 klubów w Polsce. Założycielami byli profesorowie i młodzi pracownicy naukowi: prawnicy, lekarze, wśród nich Karol Górski, profesor historii średniowiecznej UMK - pierwszy prezes Klubu. Klub organizował prelekcje dotyczące 3 nurtów: społeczno-politycznego, religijnego i rodzinnego. Zapraszano prelegentów z całej Polski. Działały sekcje: filozoficzna, teologiczna, życia wewnętrznego, rodzin, nauki społecznej Kościoła, charytatywna i współpracy z Polonią. Po 1989 r. kilku członków klubu pełniło odpowiedzialne funkcje państwowe i samorządowe: w sejmie, senacie, we władzach wojewódzkich i miejskich. Członkowie KIK-u biorą też udział w pracach stowarzyszeń naukowych, zawodowych i kulturalnych na terenie miasta i kraju, jak również w pracy duszpasterskiej parafii i w Katolickim Stowarzyszeniu Nauczycieli. Klub regularnie organizuje spotkania ekumeniczne z parafią prawosławną i ewangelicko-augsburską w Toruniu.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: terenem działalności Klubu jest Toruń.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: Klub należy do Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Inne informacje charakteryzujące ruch: w Polsce istnieje obecnie około 40 KIK-ów, ale każdy z nich ma swój statut i swoją osobowość prawną.

KOMÓRKI PARAFIALNE DOROSŁYCH


Ksiądz opiekun: o. Krzysztof Kowalski OSPPE, ul. Konstytucji 3 Maja 3 C, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 659-93-44

Lider świecki: Dorota Dziadoń, ul. Mohna 50 G/8, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 639-45-99, dz.dorota@wp.pl

Liczba członków: około 30

Charakterystyka grupy:

charyzmat: „system komórek parafialnych” jest propozycją wizji parafii jako wspólnoty wspólnot. „Komórki” to grupy podstawowe, w których odbywa się ewangelizacja, formacja oraz odkrywanie swojego miejsca w Kościele. Obecność w „komórkach” pozwala dostrzec i przygotować się do służby w parafii i Kościele. Całe dzieło „komórek” służy parafii i w niej się realizuje. Można powiedzieć, że „komórki” nie istnieją poza parafią. „Komórki” żyją życiem parafii, stąd członkowie „komórek” angażują się w całe życie parafii.

formacja:

- cotygodniowe, poniedziałkowe spotkania ogólne, podzielone w następujący sposób:

I poniedziałek miesiąca: spotkanie modlitewne (spontaniczna modlitwa litanijna, adoracja, Liturgia Godzin i in.)

II i IV poniedziałek miesiąca: katecheza biblijna

III poniedziałek miesiąca: Eucharystia

V poniedziałek miesiąca: agapa

- spotkania w małych grupach, które odbywają się dwa razy w miesiącu, oparte na rozważaniach tekstów biblijnych

- raz w roku są organizowane rekolekcje ewangelizacyjne, które są pierwszym etapem formacji

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: włączamy się w przygotowanie i celebrację Triduum Paschalnego i Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W ciągu roku posługujemy na niedzielnej liturgii Mszy św. (komentarze, czytania, modlitwa wiernych, służba ołtarza). Osoby formujące się w „komórkach” pełnią w parafii różne posługi: modlitewną (w Żywym Różańcu i Grupie Modlitewnej za Kapłanów), prowadzą kursy przedmałżeńskie, redagują pismo parafialne „Pustynia w Mieście”, włączają się w działalność charytatywną i dbają o czystość kaplicy. Organizujemy również letnie rekolekcje parafialne dla rodzin i dorosłych, na które wyjeżdża około 50 osób.

Historia ruchu w diecezji: „system komórek parafialnych” jest propozycją urzeczywistniania wizji parafii jako wspólnoty wspólnot, która narodziła się we Włoszech, w parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie. Twórcą tego dzieła jest ks. P. G. Perini. Jego początki sięgają 1986 roku. Od kilku lat wyjeżdżają z Polski do Mediolanu grupy osób świeckich i duchownych na specjalne seminarium poświęcone wizji parafii. Pośród nich było też kilka osób z naszej diecezji. Owocem tych kontaktów jest podjęcie w kilku parafiach naszego kraju starań o wprowadzenie tej wizji w praktykę. Między parafiami brakuje jednak ścisłej współpracy. Na terenie naszej diecezji „komórki” istnieją tylko w parafii oo. paulinów w Toruniu. Początki „komórek” sięgają w tej parafii wiosny 1999 roku. Inicjatorem ich powołania był Waldemar Rozynkowski. System udaje się wprowadzić w ograniczony sposób. Udało się jednak powołać do życia komórki młodzieżowe, komórki studentów oraz komórki dorosłych. Najbardziej stabilny charakter mają komórki dorosłych.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 1

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków: parafia NMP Częstochowskiej w Toruniu - około 30 osób.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM


Ksiądz opiekun: ks. Józef Kiełpiński, Płowęż, parafia pw. św. Małgorzaty, tel. (0-56) 495-81-07

Lider świecki: Bożena i Jan Szwechowiczowie, ul. Długa 51D/57, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 623-52-25, e-mail: szwechowicz@op.pl

Liczba członków: około 250

Charakterystyka grupy:

charyzmat: Katolicka Odnowa w Duchu Świętym powstała na świecie w latach sześćdziesiątych. Nawiązuje do doświadczeń Kościoła pierwotnego, otwartego na charyzmatyczne działanie Ducha Świętego. Wnosi do współczesnego Kościoła radosną dynamikę Ducha Świętego, który nieustannie nawraca i uzdrawia po to, żeby ewangelizować. Ruch charakteryzuje się dużą spontanicznością.

formacja:

- cotygodniowe spotkanie modlitewne

- REO – rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy

- grupy dzielenia

- modlitwa wstawiennicza

- rekolekcje wspólnotowe

- comiesięczne Msze św. Odnowy (oo. redemptoryści)

- ogólnopolskie czuwania modlitewne:

 na Jasnej Górze – maj

 Łódzkie Forum – grudzień

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego:

- Wigilia Zesłania Ducha Świętego (oo. jezuici)

- Diecezjalne „Święto Jedności” - październik

- Msza św. z modlitwą uzdrowienia – Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - ostatnia sobota miesiąca

- „Szkoła Miłosierdzia” – Msza św., katecheza, adoracja Najświętszego Sakramentu,

modlitwa wstawiennicza – Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – piątek

przed Mszą św. uzdrowienia

- posługa liturgiczna (niedziele, święta, Wielki Post, nabożeństwa, uroczystości parafialne)

- oraz udział w innych przejawach życia parafialnego

Historia ruchu w diecezji: pierwszą grupą Odnowy założoną na ziemi chełmińskiej była wspólnota „Betania”, która powstała w 1983 r. przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Jej inspiratorem był ks. Marian Piątkowski z Poznania, a opiekunem ks. Józef Nowakowski. Wspólnota ta ostatecznie rozwinęła swoją działalność w parafii św. Józefa na Bielanach w Toruniu, czerpiąc z duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Z czasem w tej parafii powstała też studencka wspólnota „Góra Syjon”, która współdziała z Diecezjalną Szkołą Nowej Ewangelizacji.

O. Józef Kozłowski, który w 1985 r. przybył do Torunia, założył przy kościele akademickim oo. jezuitów trzy grupy odnowy charyzmatycznej. Były to: „Pojednanie” z charyzmatem modlitwy wstawienniczej oraz dwie studenckie - ewangelizacyjna grupa „Posłanie” i charakteryzująca się darem modlitwy wspólnotowej grupa „Wieczernik”. Wspólnota „Posłanie”, obecnie najliczniejsza w Toruniu, nadal rozwija szeroko swą działalność w środowisku studenckim i ewangelizuje za pośrednictwem Radia Maryja.

Z części wspólnoty „Betania” powstała w 1984 r. i działa na terenie parafii św. Antoniego w Toruniu grupa „Fiat”, kultywująca dar rozeznania.

Pod patronatem o. Józefa Kozłowskiego w 1995 r. powstała, współtworzona przez „Pojednanie”, wspólnota „Dobry Pasterz” w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. W Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego służy ona w Szkole Miłosierdzia i podczas Mszy św. z posługą uzdrowienia.

Na Rubinkowie w Toruniu, przy parafii Matki Bożej Królowej Polski, działa od 1992 roku wspólnota „Pragnienie”. Zaś w parafii Ciała i Krwi Chrystusa rozwija swoją działalność młodzieżowa grupa „Odnowienie”, zaangażowana w posługę liturgiczną dla swojej parafii, a także organizacyjną dla innych wspólnot toruńskiej Odnowy.

Okresowo działały w Toruniu takie wspólnoty, jak: „Baranek Pokoju” w parafii Chrystusa Króla oraz grupa „Efraim” w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Stawkach.

W Grudziądzu od 1993 r. działa wspólnota „Woda Życia” (spotyka się w Bursie Szkolnej Caritas), która ewangelizuje z dużym powodzeniem w miejscowym więzieniu, oraz wspólnota „Effatha” w parafii św. św. Piotra i Pawła. W Lubawie w parafii św. Jana Chrzciciela grupa „Miłosierdzia Bożego” regularnie organizuje rekolekcje ewangelizacyjne. W Łasinie, w parafii św. Katarzyny, rozwija swoją działalność wspólnota „Źródło”.

Kościelnym koordynatorem, asystentem toruńskiej Odnowy jest ks. proboszcz Józef Kiełpiński z parafii św. Małgorzaty w Płowężu, a zastępcą ks. Andrzej Kowalski z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Poprzednimi koordynatorami kościelnymi byli: śp. ks. Bogdan Górski - proboszcz parafii św. Antoniego i ks. Ryszard Domin - proboszcz parafii bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Koordynatorami świeckimi są Bożena i Jan Szwechowiczowie ze wspólnoty „Dobry Pasterz” (od 2001 r.). Poprzednio funkcję tę pełnili: Jerzy Maciejewski z „Betanii” i Andrzej Zielski z „Pojednania”.


Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 11

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch:

Toruń:

- „Dobry Pasterz” - parafia Miłosierdzia Bożego

-„Fiat” – parafia św. Antoniego

- „Góra Syjon” - parafia św. Józefa

- „Odnowienie” – parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

- „Pojednanie” i „Posłanie” - kościół akademicki Ducha Świętego

- „Pragnienie” - parafia Matki Bożej Królowej Polski

Grudziądz:

- „Effatha” - parafia św. św. Piotra i Pawła

- „Woda Życia” - Bursa Szkolna Caritas

Lubawa:

- „Miłosierdzia Bożego” - parafia św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

Łasin:

- „Źródło” - parafia św. Katarzyny

„PRO - MISJA”

PRZYMIERZE KATOLIKÓW NA RZECZ EWNGELIZACJI I MISJI


Ksiądz opiekun: ks. Roman Napiwodzki, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 650-86-54, wew. 27

Lider świecki: Stanisława Iżyk-Dekowska, ul. Działowskiego 4A/37, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 645-73-41, 697-724-272, e-mail: promisja@poczta.onet.pl

Biuro: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 648-76-57, e-mail: promisja@poczta.onet.pl

Liczba członków: 240

Charakterystyka grupy:

charyzmat: ewangelizacja i misje

formacja: zmierza do zakorzenienia członków wspólnoty w Chrystusie i uczy zasad chrześcijańskiego życia w różnych dziedzinach (relacje rodzinne, relacje we wspólnocie, życie zawodowe i społeczne). Jej główną osią jest jednak motywowanie do dzielenia się Ewangelią, uświadamianie odpowiedzialności za pracę misyjną Kościoła i szkolenie w tym zakresie. Realizowana jest poprzez studium biblijne w małych grupach, spotkania średnich grup pastoralnych, spotkania modlitewne z katechezą biblijną, rekolekcje letnie, czuwania noworoczne, seminaria tematyczne, konferencje misyjne, warsztaty i sesje szkoleniowe.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: muzyczna i liturgiczna oprawa niedzielnej Eucharystii, pomoc w prowadzeniu rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie kursu Alfa dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, adoracje i udział w różnych akcjach parafialnych oraz diecezjalnych (np. Dni Młodzieży).

Historia ruchu w diecezji: publiczne stowarzyszenie pod nazwą „PRO-MISJA” Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji zostało powołane do życia dekretem Biskupa Toruńskiego ks. Andrzeja Suskiego w dniu 21 maja 2003 roku.

Powstało ono na bazie wspólnoty „Dom Zwycięstwa”, która wyłoniła się z młodzieżowej grupy Ruchu Światło – Życie, założonej 5 grudnia 1987 r. przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Toruniu. Rozwój tej grupy, doświadczenie charyzmatyczne i zaangażowanie ewangelizacyjne (szkolne programy ewangelizacyjne, rekolekcje dla dzieci i młodzieży, uliczne akcje ewangelizacyjne i koncerty) doprowadziły do usamodzielnienia się w roku 1996, kiedy to wspólnota stała się członkiem DRRiSK DT. Coraz wyraźniej rysująca się orientacja misyjna, krótkoterminowe wyjazdy do Norwegii, na Łotwę, Litwę, Ukrainę, do Słowacji, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu zaowocowały założeniem stowarzyszenia o charakterze misyjnym i posłaniem stałych pracowników do Mongolii i na Ukrainę.

Liczba parafii, w życiu których obecny jest Ruch – 6

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków:

- Toruń – parafia św. Maksymiliana M. Kolbego – 204 osoby

- Wąbrzeźno – parafia św. św. Szymona i Judy Tadeusza- 20 osób

- Komorów - parafia Narodzenia NMP – 9 osób

- Nowy Targ – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – 2 pracowników (K. Alfa w Bursie Młodzieży Ponadgimnazjalnej)

- Ułan Bator (Mongolia) – parafia Wniebowzięcia NMP – 3 pracowników

- Dnieprodzierżyńsk (Ukraina) – parafia św. Mikołaja – 2 pracowników

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: stowarzyszenie jest częścią powstającej międzynarodowej sieci wspólnot katolickich – ENC (European Network of Communities)

i reprezentuje Polskę w Komitecie Wykonawczym ENC.

Inne informacje charakteryzujące ruch: od 1999 roku stowarzyszenie prowadzi regularnie kursy Alfa dla młodzieży, studentów i dorosłych w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień.

Jest też zaangażowane w promowanie kursu Alfa w Polsce i prowadzenie Krajowego Biura Alfa.

Posługując się nowymi formami w przekazywaniu Ewangelii, współpracuje ze środowiskiem twórców i jest organizatorem Spotkań Muzyków Chrześcijan, znanych obecnie pod nazwą „Strefa Chwały”.

W ramach „Pro-Misji” działa również przedszkole z chrześcijańskim programem nauczania i Młodzieżowy Klub „Filadelfia”.

RODZINA SERCA MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ


Ksiądz opiekun: ks. Andrzej Piontkowski, ul. Łazienna 22, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 621-07-17; e-mail: andpion@op.pl

Lider świecki: Jolanta Urbańska, ul. Klonowaci 41/5, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 622-28-27,

kom. 0 509 384 988; Zbigniew Olisiejko, ul. Łosia 11, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 654-50-42

Liczba członków: 28

Charakterystyka grupy:

charyzmat: głównym zadaniem i powołaniem RSMU jest taka formacja członków, dzięki której będą dążyć do świętości na drodze całkowitego oddania się Bogu na ofiarę zadośćuczynienia za świat i służyć dziełu zbawienia jako gorliwe i uległe narzędzia w ręku Boga. W charyzmat wpisana jest rodzinność, życie duchem dziecięctwa Bożego, oddanie się Matce Bożej, składanie ślubów – miłości, wierności i posłuszeństwa, apostolstwo ładu, pokoju i cichości.

formacja: obok formacji ogólnej, którą objęci są wszyscy członkowie wspólnoty, jest formacja oddzielna osób samotnych, małżeństw i młodzieży. Program formacyjny jest oparty na aktualnym nauczaniu Kościoła katolickiego oraz Dialogach, które są świadectwem życia wewnętrznego Ludmiły Krakowieckiej, założycielki RSMU, której Pan Jezus stopniowo objaśniał jej nową drogę życia duchowego. Formacja odbywa się m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne, codzienną modlitwę (różaniec, jutrznię lub nieszpory) i Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, lekturę duchową, codzienną półgodzinną modlitwę ciszy, tzw. „czuwanie” oraz rekolekcje we własnym domu wspólnotowym w Bąblińcu raz do roku.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: prowadzenie rekolekcji parafialnych „Bóg Ciebie potrzebuje”, indywidualna pomoc duchowa osobom, które o taką pomoc się zwrócą.

Historia ruchu w diecezji: RSMU działa na podstawie Statutu stowarzyszenia wiernych, zatwierdzonego 22 listopada 1996 r. przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego. Dnia 2 grudnia 2002 r. Biskup Toruński wyraził zgodę na działalność w diecezji toruńskiej.

Wspólnota została założona 29.05.1936 r. przez Ludmiłę Krakowiecką, która złożyła Matce Bożej akt świętego niewolnictwa w duchu św. Ludwika de Montfort. Odtąd rozpoczęły się serie rekolekcji i dni skupienia, w których Pan pouczał ją i kształtował duchowo. Pod koniec lat 30 pojawiają się pierwsze członkinie. Zaczątki wspólnoty i jej duchowość darzył życzliwością ks. kardynał August Hlond. Nie mógł on jednak podjąć kanonicznego uznania z powodu braku w tamtych czasach uwarunkowań prawnych w Kościele dla tego typu wspólnoty.

W 1946 r. powstała pierwsza zwięzła reguła. W 1947 r. RSMU liczyła ok. 60 osób w Poznaniu, Toruniu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Protektorat nad wspólnotą objął Biskup Chełmiński Kazimierz Kowalski, a kierownictwo duchowe - za jego zgodą - ks. W. Porankiewicz.

Istnienie RSMU było utrzymywane w głębokiej tajemnicy przed władzami komunistycznymi, które w 1950 r. zakazały działalności wszelkich organizacji i stowarzyszeń kościelnych. Do wspólnoty wstępowało się przez ojców RSMU, którzy często w konfesjonale rozeznawali takie powołanie penitentów. W 1958 r. założycielka nabyła w miejscowości Parkowo kilka parceli i z czasem postawiła niewielki dom z myślą o stałej wspólnocie. W 1959 r. wszyscy członkowie wspólnoty oddali się Maryi w świętą niewolę. W 1964 r. dom został poświęcony i zamieszkały w nim pierwsze dwie członkinie. W 1970 r. umarł ks. Porankiewicz, a jego miejsce zajął ks. Aleksander Woźny. 17 lutego 1971 r. umiera założycielka. Nastąpił kryzys. W 1973 r. ks. A. Woźny jako ojciec duchowny rozwiązał wspólnotę. Zezwolił jednak na indywidualną kontynuację zobowiązań duchowych. Od 1980 r. następuje wskrzeszenie dzieła, a jego nieoczekiwanie szybki rozwój należy wiązać z otwarciem się członków RSMU na dar Odnowy w Duchu Świętym. Nastąpiło to za zgodą i przy współpracy ks. A. Woźnego. W ciągu 5 lat liczba członków wspólnoty urosła do około 230 w różnych miejscach Polski. W 1986 r. w Parkowie zamieszkało kilka kobiet stanu wolnego, tworząc wspólnotę życia, która przetrwała 5 lat.

W 1987 r. dwóch braci ze wspólnoty podjęło decyzję o utworzeniu kolejnej Wspólnoty Życia. W tym celu zamieszkali razem w gospodarstwie rolnym w Bąblińcu. W 1990 r. rozpoczęto rozbudowę istniejącego domu. Do domu w Bąblińcu przybywali kolejni bracia, którzy po dłuższym pobycie odnajdowali swoje powołanie, jedni do kapłaństwa, inni do życia w małżeństwie. Bąbliniec stał się z czasem centrum życia wspólnoty. W centrum życia duchowego wspólnoty była zawsze adoracja Najświętszego Sakramentu. 22 listopada 1996 r. arcybiskup poznański zatwierdził statut i udzielił aprobaty dla działalności stowarzyszenia wiernych, a 29 stycznia 1997 r. erygował kaplicę w domu wspólnoty i udzielił zgody na stałe przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu. Od stycznia 1998 r. w każdą pierwszą sobotę miesiąca odprawia się nabożeństwo fatimskie. Od 11 września 2001 r., w nocy z piątku na sobotę każdego tygodnia, w kaplicy wspólnotowej trwa wynagradzająca adoracja Najświętszego Sakramentu. O zatwierdzeniu RSMU zostali powiadomieni księża biskupi w diecezjach zamieszkiwanych przez członków wspólnoty.

W 2002 r. ks. arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił nową część budynku, w której powstała nowa kaplica wraz z częścią rekolekcyjną na kilkadziesiąt osób. Nowy dom, wybudowany wysiłkiem całej RSMU, umożliwia Rodzinie regularne prowadzenie, latem i zimą, rekolekcji rodzinnych oraz dni skupienia dla osób różnych stanów, a także podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw o charakterze ewangelizacyjnym i apostolskim. Dom wraz z otoczeniem stanowi również bazę dla dzieła młodzieżowego pod nazwą Hufiec Niepokalanej, zapowiadanego w Dialogach przez Pana Jezusa. Czerpiąc inspirację z Dialogów, w drugiej połowie 2004 r. podjęto budowę kolejnego domu i wspólnoty dla osób potrzebujących wsparcia.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: wspólnota nie jest przypisana do konkretnej parafii.

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch: Dom Wspólnoty, Bąbliniec 4, 64-607 Kiszewo, grupy Rodziny działają także w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie, Żarach oraz Toruniu.

RUCH DLA LEPSZEGO ŚWIATA „MONDO”


Ksiądz opiekun: ks. promotor Józef Nowakowski, parafia Wniebowzięcia NMP i bł. S.W. Frelichowskiego w Toruniu, tel. (0-56) 622-26-03

Lider świecki: Irena Pokorska, ul. Matejki 84A/9, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 622-12-05;

Lucyna Baczyńska, ul. Kilińskiego 4/6, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 622-62-98; Ryszard Ziembiński, ul. Kraszewskiego 46/50 m 80, tel. (0-56) 621-90-46

Liczba członków: 3 promotorów ruchu, około 40 członków Zespołu Animacji Parafii, około 200 posłańców

Charakterystyka grupy:

charyzmat: wieloosobowe, wspólnotowe działanie apostolskie w celu:

- budzenia i utrzymywania świadomości wspólnoty Kościoła – parafii u wszystkich mieszkańców parafii (płynącej z Chrztu świętego),

- angażowanie do świadomego udziału w braterstwie sąsiedzkim, liturgii, pomocy charytatywnej.

formacja zaangażowanych:

- spotkania robocze Zespołu Animacji Parafii - raz w miesiącu,

- spotkania formacyjne posłańców – raz w miesiącu,

- udział w konwiwencjach i przygotowanie jednej konwiwencji tematycznej – cztery w roku w innych parafiach ruchu,

- doroczne Zgromadzenie Parafialne – promotorzy, Zespół Animacji Parafii, posłańcy, liderzy wspólnot i stowarzyszeń parafialnych,

- doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii Mondowskich.

formacja ogółu: budowanie świadomości wspólnoty Kościoła poprzez formację we wspólnotach i stowarzyszeniach. Formacja przez zaangażowanie w wydarzeniach parafialnych:

- spotkania sąsiedzkie z czytaniem Pisma Świętego,

- nabożeństwa majowe w rejonach,

- spotkania przedwigilijne w rejonach,

- sąsiedzkie spotkania przedkolędowe lub pokolędowe,

- różaniec za zmarłych w poprzednim roku,

- doroczny Jubileusz Jubilatów Małżeńskich,

- sąsiedzka modlitwa za zmarłego w domu przedpogrzebowym i w mieszkaniu z rodziną.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: organizowanie uroczystości diecezjalnych związanych z kultem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, udział w uroczystościach diecezjalnych i miejskich.

Historia ruchu w diecezji: od 1997 roku

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: około 47 parafii w całej Polsce

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch:

- rejon Polski północnej: Darłowo, Rozłazino, Toruń, Garczygorze

- rejon Polski południowej: Warszawa, Lublin, Rzeszów, Puławy, Trzebinia, Brzesko, Witkowice, Częstochowa, Kobierzyce, Tarnobrzeg , Sanok, Chełm, Kraśnik, Iwonicz Zdrój, Krosno, Słocina, Kazanw, Przemyśl, Kraków, Tarnów, Brzesko, Krystynów, Zamość, Radomsko, Szówsko, Kańczuga, in.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: rejon Polski północnej – odpowiedzialny ks. promotor Józef Nowakowski

Inne informacje charakteryzujące ruch: wspólnotowość realizowana poprzez:

- wspólnotowe rozeznawanie: poszukiwanie, ocenianie i formułowanie problemów wiary i życia,

- wspólnotowe podejmowanie decyzji o celach apostolskich,

- wspólnotowe układanie programów apostolskich,

- wspólnotowe wykonanie wydarzeń programowych.

RUCH POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁA


Ksiądz opiekun: ks. Krzysztof Stanowicz, parafia św. Wojciecha w Złotorii, ul. Pomorska 9, 87-124 Złotoria, tel. (0-56) 648-98-78

Charakterystyka grupy:

charyzmat: Ruch PMK charakteryzują trzy podstawowe cechy: P - Pomocniczość, M - Maryjność, K - Kościelność. Aby stać się świadomym pomocnikiem, trzeba oddać się do dyspozycji Maryi, w niewolę miłości. Są 3 kręgi PMK: pierwszy stanowi cały naród, drugi obejmuje tych, którzy odpowiedzieli na apel ks. prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i działają indywidualnie, anonimowo pomagają Maryi w dziele zbawienia człowieka, trzeci krąg to grupa pomocników zorganizowana i działająca pod kierunkiem duszpasterza. Do umiłowanych modlitw pomocników Matki Kościoła należą: Magnificat, Godzinki o NMP, różaniec, akt zawierzenia, oddania się Matce Bożej według wzoru ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Anioł Pański, Apel Jasnogórski. Program Ruchu PMK realizuje duszpasterski program Kościoła.

formacja: trzeci krąg PMK prowadzi działalność formacyjną w grupie. Są to rekolekcje raz w roku, comiesięczne spotkania na nabożeństwie z konferencją, soboty (środy) Maryjne. Wszystko zmierza do przygotowania ludzi świeckich do zaangażowania się w życie modlitwy i apostolstwo czynu. Dla duszpasterzy diecezjalnych z całej Polski są organizowane przez krajowego duszpasterza PMK, ks. Józefa Buchajewicza, w Laskach k. Warszawy coroczne rekolekcje. Dla pomocników Matki Kościoła ruch organizuje pieszą pielgrzymkę z Warszawy-Pragi, z Kamionka do Częstochowy, którą prowadzi duszpasterz krajowy. Z Ruchu PMK wyrosło nowe zgromadzenie zakonne Sióstr Uczennic Krzyża Świętego. Ruch, realizując duszpasterski program Kościoła, przygotowuje ludzi świeckich do podjęcia odpowiedzialnych zadań w Kościele we wszystkich kierunkach jego działalności. Duszpasterz diecezjalny, przez duszpasterzy dekanalnych, rozprowadza materiały formacyjne ośrodka warszawskiego w parafiach diecezji toruńskiej. W Toruniu są organizowane co drugi miesiąc spotkania modlitewno - formacyjne. Od pięciu lat organizujemy czterodniową Pieszą Pielgrzymkę PMK do Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej w dniach 5 - 8 września. Przechodzimy 75 km, śpiewając i modląc się, słuchając konferencji, dzieląc się własnymi przemyśleniami. Raz w roku spotykamy się w plenerze na Mszy św. połączonej z nabożeństwem majowym lub czerwcowym. Organizujemy agapę przy ognisku, gdzie modlimy się i śpiewamy pieśni i piosenki. Przynajmniej raz w roku staramy się zorganizować pielgrzymkę autokarową do Częstochowy, na Jasną Górę lub do innego sanktuarium.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: w diecezji działalność Ruchu PMK zależy od lokalnych potrzeb, możliwości i pomysłowości duszpasterzy.

Historia ruchu w diecezji: Ruch PMK zainicjował 26 sierpnia 1969 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze, apelując do kapłanów o podjęcie jego inicjatywy. Idea ruchu zrodziła się w sercu wielkiego Prymasa z przesłania Soboru Watykańskiego II, który stworzył możliwość działalności apostolskiej świeckim. Wypływa ona z sakramentu chrztu św. i bierzmowania oraz z milenijnego Aktu Oddania się Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie 3 maja 1966 roku. Ruch PMK w diecezji toruńskiej wyrasta z tradycji diecezji chełmińskiej, która podjęła wezwanie ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i biskupów. Po reorganizacji diecezjalnych struktur Kościoła w Polsce, w nowo powstałej diecezji toruńskiej duszpasterzem PMK został mianowany ks. Krzysztof Stanowicz, związany od lat z warszawskimi pomocnikami przez Pieszą Pielgrzymkę Praską.

RUCH REKOLEKCYJNY "SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE"


Ksiądz opiekun: o. Wiesław Majewski CSsR, tel. (0-56) 654-33-45

Lider świecki: Halina i Janusz Mazurkowie, tel. (0-56) 654-34-00, kom. (Halina) 0-609-688-777, (Janusz) 0-607-069-099, e-mail: januma@jnteria.pl

Liczba członków: 9 par animatorskich

Charakterystyka grupy:

charyzmat: Spotkania Małżeńskie ukazują parom uczestniczącym w rekolekcjach dialog jako drogę życia, Metody pracy, oparte na świadectwie codziennego życia, odwołują się zarówno do osiągnięć psychologii jak i do nauki Kościoła. Szczególne znaczenie w duchowości Spotkań Małżeńskich ma stosowanie "zasad dialogu": pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, dzielenia się przed dyskutowaniem i rozumienia przed ocenianiem, a nade wszystko przebaczanie. Zasady te odnoszą się także do więzi Z Bogiem, dotyczą modlitwy, sposobu czytania Pisma Świętego, prowadzenia rachunku sumienia, rozeznawania woli Bożej. Dialog proponowany "chodzącym ze sobą" i narzeczonym w czasie Wieczorów dla Zakochanych pomaga im w podjęciu dojrzałej decyzji na temat przyszłego małżeństwa i przygotowania się do zawarcia związku sakramentalnego. Mając na uwadze dialog jako uniwersalny sposób komunikacji, Spotkania Małżeńskie proponują oddzielny program dla kapłanów, alumnów i osób konsekrowanych.

formacja: Rozwijamy w sobie duchowość animatora. Bycie animatorem nie oznacza samej tylko umiejętności przygotowania rekolekcji dla małżeństw lub zakochanych, ale przeżywanie własnego życia w dialogu, podtrzymywanie relacji we wspólnocie i troska o jej rozwój w tym samym ruchu. Regularne spotkania animatorów, na których ma miejsce formacja w duchu charyzmatu Spotkań Małżeńskich, modlitwa i informacja, sprzyjają współodpowiedzialności za rozwój ośrodka diecezjalnego. Staje się on miejscem wzajemnego wsparcia i służenia innym.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: prowadzenie różnych form rekolekcji skierowanych do małżeństw, a także par dopiero wkraczających na drogę przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Posługa ta obejmuje zarówno naszą, jak i sąsiednie diecezje. Patrz też załącznik "Informacja o pracy "Spotkań Małżeńskich z dnia 9 czerwca 2003.

Historia Ruchu w diecezji: Pierwsze rekolekcje dla małżeństw zorganizował Ruch w dniach 15 - 17 czerwca 1984. Od tej pory zorganizowano ponad 40 takich rekolekcji w których uczestniczyło około 500 par małżeńskich 15 kapłanów i 4 siostry zakonne. Pierwsza seria Wieczorów dla Zakochanych odbyła się w naszym ośrodku na początku 1995 roku. Od tej pory uczestniczyło około 160 par zakochanych i narzeczonych. Pary animatorskie uczestniczą regularnie w Międzynarodowych zjazdach animatorów ruchu organizowanych w latach nieparzystych, zaś aktualni liderzy w międzynarodowych zjazdach liderów organizowanych w latach parzystych.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch - nie dotyczy

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków - nie dotyczy

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: Ośrodek Toruński Spotkań Małżeńskich jest częścią ruchu o zasięgu krajowym i zagranicznym. Ruch powstał w Polsce na przełomie 1977 i 1978 r. Założycielami Ruchu Spotkań Małżeńskich działającego także jako Stowarzyszenia w Kościele, są Irena i Jerzy Grzybowscy. Z Polski Spotkania Małżeńskie zostały przeniesione: na Białoruś, Litwę, Łotwę, Mołdawię, do Rosji, Rumunii i na Ukrainę. Na Ukrainie rozwija się także greckokatolicka gałąź Stowarzyszenia. W Polsce Spotkania Małżeńskie są członkami Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich od czasu jej założenia. Założone w Polsce Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich z dnia 15 sierpnia 2004 r. Angielska nazwa Stowarzyszenia brzmi: Encounters of Married Couples. W każdym kraju stosowane są nazwy w językach ojczystych.

Inne informacje charakteryzujące ruch: podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe rekolekcje o charakterze warsztatów. W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez małżonków wyłącznie we dwoje. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków nie są ujawniane w grupie. Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich wiąże się z wyjazdem do domu rekolekcyjnego. Rekolekcje rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci, w całym programie. Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjeżdżać zarówno tzw. "dobre małżeństwa" jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji.

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH


Ksiądz opiekun: ks. Sylwester Ćwikliński, parafia Grzegorz: Grzegorz 7, 87-140 Chełmża, tel. (0-56) 675-89-25, kom. 0 602-487-097

Lider świecki: Maria i Wojciech Osińscy, ul. Łąkowa 36/8, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 623-89-08, kom. 0 609-796-426

Liczba członków: około 50

Charakterystyka grupy:

charyzmat: rozwój życia duchowego poprzez korzystanie ze środków ubogich: modlitwy, adoracji, częstego uczestnictwa w Eucharystii.

formacja: cotygodniowe spotkania formacyjne, comiesięczne dni Skupienia i kierownictwo duchowe, rekolekcje letnie i zimowe.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: udział w akcji ewangelizacyjnej „Dobra Nowina dla Torunia”.

Historia ruchu w diecezji: pierwsza grupa Ruchu Rodzin Nazaretańskich powstała przy parafii Chrystusa Króla w Toruniu w 1994 roku. Do 1998 r. Ruchem opiekował się ks. Ireneusz Kuźmicki z archidiecezji warmińskiej, następnie ks. Sylwester Ćwikliński, który dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. został moderatorem Ruchu w diecezji toruńskiej. Obecnie Ruch jest obecny w Toruniu - grupa dorosłych i młodzieżowa oraz w Seminarium Duchownych i poza Toruniem: w Brodnicy, Działdowie, Grzegorzu i Grudziądzu.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 4

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch:

- Brodnica: parafia św. Katarzyny

- Działdowo: parafia św. Wojciecha

- Grudziądz: parafia Ducha Świętego

- Grzegorz: parafia św. Andrzeja Boboli

- Toruń: parafia Chrystusa Króla

- Toruń: grupa młodzieżowa

- Toruń: Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: Ruch Rodzin Nazaretańskich powstał w Warszawie, jest obecny w prawie wszystkich diecezjach w Polsce, jak też prawie we wszystkich krajach europejskich, a także w Meksyku, USA, Australii, na Filipinach i w Nowej Zelandii. Ruch nie ma struktury ponaddiecezjalnej.

Inne informacje charakteryzujące ruch: Ruch prowadzi własne wydawnictwo.

RUCH RODZIN SZENSZTACKICH


Opiekun: s. M. Estera Balcer (rodziny), s. M. Edyta Frankowska (młodzież żeńska), ul. Piaski 65, 85-563 Bydgoszcz, tel. (0-52) 340-21-75, e-mail: sesterabalcer@wp.pl; sm.edyta@wp.pl

Lider świecki: Wanda i Bogdan Pniewscy, ul. Jackowskiego 54/48, 86-300 Grudziądz

Liczba członków: 78

Charakterystyka grupy:

charyzmat: założyciel Ruchu, sł. Boży ks. Józef Kentenich (1885-1965), pragnął ofiarować Kościołowi „nowego człowieka”, ukształtowanego na wzór Chrystusa i Maryi - wewnętrznie wolnego dla miłości, głęboko i praktycznie wierzącego w prowadzenie Bożej Opatrzności, o nastawieniu apostolskim.

formacja: odbywa się w grupach (głównie parafialnych), członkowie Ruchu biorą też udział w dniach skupienia i rekolekcjach.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: członkowie ruchu są do dyspozycji swoich parafii, służąc pomocą proboszczowi w różnorakich potrzebach, np. w oprawie liturgicznej Mszy św., prowadzeniu okolicznościowych nabożeństw, w organizacji różnego typu spotkań lokalnych.

Historia ruchu w diecezji: pierwsza grupa rodzin Ruchu Szansztackiego powstała w Chełmnie na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. W tym samym czasie powstała również grupa w Grudziądzu. Pierwsza grupa rodzin zawarła przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną 18.05.1985 r., udając się z pielgrzymką do Centrum Krajowego Ruchu, do Sanktuarium Wierności w Świdrze k. Warszawy.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 6

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków:

- Toruń, parafia Chrystusa Króla - 9 osób (rodziny)

- Toruń, parafia MB Nieustającej Pomocy - 12 osób (dzieci)

- Toruń, parafia Wniebowzięcia NMP - 8 osób (młodzież akademicka)

- Grudziądz, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - 14 osób (rodziny i matki)

- Grudziądz, parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego - 21 osób (rodziny)

- Grudziądz, parafia św. Andrzeja Boboli - 14 osób (rodziny)

Inne informacje charakteryzujące ruch: wszędzie, gdzie istnieje Ruch, powstają z czasem jego duchowe centra, którymi są sanktuaria MB Trzykroć Przedziwnej. Wzorem dla każdego z nich jest pierwsze sanktuarium w Schönstatt, gdzie Ruch powstał 18 października 1914 r. (Schönstatt - Vallendar k. Koblencji - Niemcy). W diecezji toruńskiej dotychczas nie ma takiego sanktuarium. Najbliższe znajduje się w Bydgoszczy. Zapraszamy do pielgrzymowania oraz na stronę: www.sanktuariumzawierzenia.int.pl

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE


Moderator diecezjalny: ks. Sławomir Skonieczka, Hartowiec 25, 13-220 Rybno, tel. 0-23 69 66 438, 604 103 276

Lider Świecki: Katarzyna Bublewicz - Toruń; Mariola Chabińska - Działdowo; Wioletta Wardowska- Gruta; Marcin Wiśniewski - Ryńsk; Wiesława Wróblewska - Wąbrzeźno

Liczba członków: ok. 170

Charakterystyka ruchu: Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła, przekształcając parafie we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Duchowość Ruchu Światło - Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka".

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady "życie z życia" i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność, spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swoją posługę wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Historia ruchu w diecezji: początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 roku. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych, prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie, w Kanadzie i USA.

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” powołała Konferencja Episkopatu Polski w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Stowarzyszenie to jest prawną formą organizacji diakonii Ruchu Światło-Życie powołaną w tym celu, aby mógł on lepiej służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie.

Ruch rozpoczął swoją działalność na terenie byłej diecezji chełmińskiej na początku lat 70.

W 1976 r. powstaje pierwsza grupa oazaowa u xx. michaelitów, prowadzi ja ks. Adam Gąsior i ks. Jan Chrapek. W 1977 r. zorganizowano pierwszą Oazę Modlitwy. W 1978 r. odbywają się pierwsze rekolekcje toruńskiej Diakonii Jedności. W 1982 r. ma miejsce I Dzień wspólnoty młodzieży. W tym samym roku we wszystkich toruńskich parafiach zawiązują się młodzieżowe grupy oazowe. W 1992 r., po erygowaniu diecezji toruńskiej, moderatorem diecezjalnym zostaje mianowany ks. S. Skonieczka.

Liczba parafii, w których obecny jest ruch: 11

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch:

Toruń:

- św. Jakuba – ks. Sławomir Sobierajski , Katarzyna Bublewicz,

- Matki Boskiej Zwycięskiej - ks. Mariusz Malinowski,

- Matki Boskiej Królowej Polski - ks. Bogusław Dygdała,

- św. Antoniego - ks. Maciej Grabowski,

- św. Michała Archanioła,

- Duszpasterstwo Akademickie oo. jezuitów;

- Wyższe Seminarium Duchowne - kleryk Bartosz Sadowski

Grudziądz:

- Podwyższenia Krzyża Świętego - ks. Waldemar Konczalski, Natalia Warzyńska

Działdowo:

- św. Wojciecha - Mariola Chabińska


Przeczno:

- Podwyższenia Krzyża Świętego - ks. Wacław Dokurno, Katarzyna Drążela

Hartowiec:

- Podwyższenia Krzyża Świętego - ks. Sławomir Skonieczka

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DOMOWY KOŚCIÓŁ


Ksiądz opiekun: ks. Piotr Rutkowski, Otłoczyn 18, 87-719 Aleksandrów Kujawski, tel. (0-56) 622-94-19, e-mail: piotrrut@poczta.onet.pl

Lider świecki: Beata i Tomasz Strużanowscy, ul. Antczaka 24/9, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 659-87-75, e-mail: tomekstruzanowski@go.pl; beata.struzanowska@neostrada.pl

Liczba członków: około 230 małżeństw tworzących 52 kręgi (około 460 osób)

Charakterystyka grupy:

charyzmat: DK łączy charyzmaty Ruchu Światło-Życie i Equipes Notre Dame. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.

formacja:

- podstawowa, na którą składają się:

 przeżycie tematów formacyjnych według podręczników I i II roku pracy

 15-dniowe oazy rekolekcyjne I, II i III stopnia

 4-dniowe oazy rekolekcyjne animatorów rodzin I i II stopnia

- permanentna:

 ciągłe pogłębianie formacji podstawowej

 realizacja na comiesięcznych spotkaniach kręgów tematów proponowanych przez Centralną Diakonię DK lub wg własnego wyboru

 udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych DK

 Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe

 uczestnictwo w oazie rekolekcyjnej diakonii (ORD)

 udział w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: posługa liturgiczna w parafiach, zaangażowanie w dzieła charytatywne, prowadzenie poradnictwa rodzinnego, działalność w mediach katolickich, udział w Radach Parafialnych i inne.

Historia ruchu w diecezji: w 1978 r. pierwsze trzy pary małżeńskie wzięły udział w letnich rekolekcjach oazowych. Dało to początek tworzeniu kręgów Domowego Kościoła, a później tworzeniu struktur na poziomie parafii i rejonów diecezji.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 21

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków:

Parafie w Toruniu: Wniebowzięcia NMP, św. św. Janów, Chrystusa Króla, Matki Bożej Zwycięskiej, Miłosierdzia Bożego, św. Józefa, św. Michała Archanioła, MB Królowej Polski, św. Maksymiliana M. Kolbego, bł. Matki Marii Karłowskiej, św. Antoniego, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, NMP Częstochowskiej.

Razem ok. 330 osób

Inne miejscowości: Chełmno, Wąbrzeźno, Kowalewo Pomorskie, Grodziczno, Sampława, Nowe Miasto Lubawskie, Grębocin. Razem ok. 130 osób.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: tzw. filia pelplińska Domowego Kościoła - struktura obejmująca diecezje: gnieźnieńską, gdańską, bydgoską, elbląską, warmińską, toruńską i pelplińską.

SODALICJA MARIAŃSKA PRZY PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W TORUNIU


Ksiądz opiekun: ks. Andrzej Bartman, ul. Bażyńskich 19, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 623-89-35

Lider świecki: Joanna Żółtowska, ul. Wojska Polskiego 47/54, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 623-43-72, kom. 0-696-278-898

Liczba członków: 36 sióstr, w tym 2 kandydatki

Charakterystyka grupy:

charyzmat: formowanie członkiń na wzór Maryi. Naszą duchowość określa hasło „Per Mariam ad Jesum”.

formacja: comiesięczne spotkania, Msze św. w różnych intencjach. Spotkania w sekcjach: biblijnej i powołań kapłańskich. Pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: czynny udział w życiu parafii i diecezji, procesje, kongresy.

Historia ruchu w diecezji: Sodalicja Mariańska pw. NMP Niepokalanie Poczętej w parafii Chrystusa Króla w Toruniu jest kontynuacją sodalicji powstałej w 1933 roku. Jako jedyna SM w Toruniu, po 40 latach zakazu działalności, w 1989 r. wznowiła swoją działalność, opierając się na wytycznych z Warszawskiej Federacji SM. Zatwierdzona przez Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 1

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków: Parafia Chrystusa Króla w Toruniu - 36 członków.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce, ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa. Moderatorem krajowym Sodalicji Mariańskch w Polsce jest o. Mieczysław Łacek OSPPE.

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TORUŃSKIEJ


Ksiądz opiekun: Asystent Diecezjalny SRK DT ks. Józef Nowakowski, 87-100 Toruń, ul. Panny Marii 2, tel. (0-56) 622-26-03, e-mail: wnmptorun@diecezja.torun.pl

Asystenci Oddziałów Rejonowych:

- w Toruniu: ks. Ryszard Domin, 87-100 Toruń, ul. Szubińska 15, tel. (0-56) 622-97-75, e-mail: parafia@tornet.pl

- w Grudziądzu: ks. Marek Borzyszkowski, 86-300 Grudziądz, ul. Kościelna 6, tel. (0-56) 642-85-87, e-mail: grudziadz@caritas.pl

Lider świecki: Prezes Zarządu Diecezjalnego: Wacław Bała, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 72/15, tel. (0-56) 654-16-64, e-mail: wbala@phys.uni.torun.pl

- Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego w Toruniu: Małgorzata Dykier, 87-100 Toruń, ul. Gałczyńskiego 10/12, tel. (0-56) 622-51-24, e-mail: g.dykier@interia.pl

- Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego w Grudziądzu: Marek Czepek, 86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 6, tel. (0-56) 463-09-57, e-mail: m.czepek@interia.pl

Sekretariat: Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II, ul. Łazienna 22, 87-100 Toruniu

Liczba członków: – 430 osób zgromadzonych w 28 kołach parafialnych.

Charakterystyka grupy: Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach, skupiającą osoby fizyczne wyznania rzymskokatolickiego oraz osoby fizyczne i prawne wspierające jego działalność. Działa w łączności z Kościołem katolickim poprzez asystentów kół parafialnych oraz mianowanych przez biskupa ordynariusza asystentów kościelnych: diecezjalnego i rejonowych. Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta służba rodzinie w zakresie formacji duchowej do uczestnictwa w posłannictwie Kościoła i życiu publicznym oraz obrony jej praw, publicznego prezentowania potrzeb, współdziałania z samorządem lokalnym, pomocy materialnej (zbiórki pieniężne z przeznaczeniem na zakup żywności dla najuboższych rodzin i wykupienie obiadów w stołówkach szkolnych dla ubogich dzieci), działalności kulturalnej (festyny rodzinne, zabawy sylwestrowe i karnawałowe, spotkania przy ognisku itp.), wychowawczej (z dziećmi i młodzieżą szczególnie z rodzin zagrożonych przez współczesne patologie w parafialnych świetlicach, ogniskach wychowawczych), kolportażu wydawnictw katolickich, współredagowania gazetek parafialnych, stron internetowych i innych wydawnictw itp.

formacja: formacja i zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego są realizowane poprzez: modlitwę wspólnotową, rozważanie Pisma Świętego, posługę liturgiczną w parafii, uczestnictwo w uroczystościach religijnych, pielgrzymki i wyjazdy do miejsc kultu, studiowanie dokumentów Kościoła z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz jej duchowości, materiały katolickiej nauki społecznej, rekolekcje formacyjne, dni skupienia, comiesięczne otwarte „spotkania wtorkowe” w Centrum Dialogu Społecznego, udział w kongresach diecezjalnych, spotkaniach programowych, konferencjach, sympozjach, seminariach, festynach rodzinnych, jubileuszach małżeńskich, udział w kwestach oraz wyrażaniu opinii katolików w sprawach publicznych, lokalnych i państwowych, pełnienie funkcji publicznych w parlamencie, samorządach, sądach i innych gremiach.

Historia ruchu w diecezji: Stowarzyszenie powołał, zatwierdzając Statut, Biskup Toruński dr Andrzej Suski 4 kwietnia 1992 roku. Powstało ono na bazie działającej od września 1991 r. 18-osobowej grupy założycielskiej SRK Diecezji Chełmińskiej. Stowarzyszenie zarejestrowano 24 lipca 1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu i wpisano do rejestru w dziale A pod nr. 495. Pierwsze koła parafialne powstały przy parafiach: Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu, Wniebowzięcia NMP w Toruniu, św. Jakuba Apostoła w Dąbrówce Królewskiej, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu.

Ogłoszenie roku 1994 przez Ojca Świętego Jana Pawła II Rokiem Rodziny i związane z tym działania w parafiach przyczyniły się do wzrostu liczby kół i dynamicznego rozwoju Stowarzyszenia.

Wydawany przez Zarząd Diecezjalny SRK DT biuletyn informacyjny oraz doniesienia o działalności kół w gazetkach parafialnych integrują wspólnoty lokalne i przyczyniają się do popularyzacji Stowarzyszenia, przysparzając mu nowych członków.

Pierwszym asystentem diecezjalnym Stowarzyszenia został ksiądz Józef Nowakowski i funkcję te pełni nieprzerwanie do chwili obecnej.

Na 10-lecie działalności Zarząd Diecezjalny wydał obszerną biografię Stowarzyszenia pt. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej 1992 – 2002 oraz ufundował sztandar. Opracowana i uruchomiona została także strona internetowa http://srkdt.milosierdzie.org

Członkami Honorowymi Stowarzyszenia są była Marszałek Senatu RP, prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, poseł na Sejm RP Anna Sobecka – były prezes Stowarzyszenia oraz Anna i Tomasz Kowalscy – członkowie założyciele Stowarzyszenia oraz były prezes Stowarzyszenia.

O wadze działalności i jej efektach świadczy fakt, że Biskup Toruński przyznał członkom Stowarzyszenia 11 medali „Zasłużonym dla diecezji Toruńskiej”, 3 osoby zostały laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: „ochrona zdrowia”, „troska o człowieka” i „kultura i sztuka”, 1 osoba otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi w obszarze szeroko rozumianej działalności charytatywnej.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę WWW oraz odsyłamy do wydawnictwa dostępnego w siedzibie Stowarzyszenia i kołach parafialnych.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 28 - zgodnie z liczbą kół parafialnych

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch:

Koła parafialne w ramach Oddziału Rejonowego w Toruniu:

- Chrystusa Króla w Toruniu

- Wniebowzięcia NMP w Toruniu

- Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu

- Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach

- Miłosierdzia Bożego w Toruniu

- Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu

- Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu

- Podwyższenia Krzyża Świętego w Toruniu

- bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

- św. Józefa w Toruniu

- św. Bartłomieja w Unisławiu Pomorskim

- św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu

- św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim

- św. Mikołaja w Papowie Biskupim

- św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej

- św. Wojciecha w Złotorii

- św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu

koła parafialne w ramach Oddziału Rejonowego w Grudziądzu:

- Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu

- Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu

- Podwyższenia Krzyża św. w Lisewie

- Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu

- św. św. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie

- św. Andrzeja Boboli w Grudziądzu

- św. Anny w Radzyniu Chełmińskim

- św. Maksymiliana M. Kolbego w Grudziądzu

- św. Marcina w Sarnowie

- św. Mikołaja w Grudziądzu

koła parafialne w ramach Oddziału Rejonowego w Brodnicy:

- św. Barbary w Płośnicy

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: – SRK DT utrzymuje kontakt z Polską Federacją Stowarzyszeń Rodzin Katolickich i okazjonalnie uczestniczy w spotkaniach rady prezesów tej organizacji.

Inne informacje charakteryzujące ruch: SRK DT jest reprezentowane w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich i Radzie Duszpasterskiej Diecezji Toruńskiej;

W parafiach i na szerszym forum współdziała z innymi stowarzyszeniami, wspólnotami i ruchami, w szczególności z działającymi na rzecz młodzieży i rodziny, m.in. Ruchem Światło – Życie, Domowym Kościołem, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Akcją Katolicką, Caritas Diecezji Toruńskiej, Toruńskim Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych etc.

STOWARZYSZENIE „RYCERSTWO NIEPOKALANEJ” W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU


Ksiądz opiekun: ks. Józef Nowakowski, 87-100 Toruń, ul. Panny Marii 2, tel. (0-56) 622-26-03, e-mail: wnmptorun@diecezja.torun.pl

Lider świecki: prezes: Małgorzata Olszewska, ul. G. Morcinka 1/9, tel. (0-56) 655-40-18

Liczba członków: 35

Charakterystyka grupy:

charyzmat: duchowość Rycerstwa Niepokalanej polega na życiu konsekracją chrztu św. w świetle Niepokalanej, którą dał nam Zbawiciel. On na Kalwarii dokonał pierwszego aktu zawierzenia, oddając Maryję uczniowi i ucznia Maryi. Życie ucznia jest nacechowane obecnością Matki. „Istotą MI (Militia Immacultae) jest bezgraniczne oddanie się Niepokalanej”. (M. M. Kolbe).

formacja: członkowie RN uznają podstawowe znaczenie Słowa Bożego, nabożeństw liturgicznych, modlitwy, miłości do wszystkich i ofiary z samego siebie w celu współpracy z Chrystusem w dziele zbawienia świata. Formacja MI koncentruje się przede wszystkim na pogłębianiu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP oraz duchowości św. Maksymiliana. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca po Mszy św. o godz. 17.00.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego:

- 1- soboty miesiąca o godz. 7.45 – nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi z wystawieniem Najświętszego Sakramentu

- 1- czwartki miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o dobre powołania kapłańskie i zakonne oraz za Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu

- 4 niedziela miesiąca – przygotowanie liturgii Mszy św. o godz. 12.00 (czytania, modlitwa wiernych)

- każdego 14 dnia miesiąca – modlitwa różańcowa w intencji środków społecznego przekazu

- każdego 15 dnia miesiąca – modlitwa różańcowa w intencji ojczyzny i parafii

- każdego 16 dnia miesiąca – modlitwa różańcowa w intencji Ojca św. Jana Pawła II, a po jego śmierci dziękczynienie za dar pontyfikatu i o szybką beatyfikację

- w każdą środę o godz. 7.30 prowadzimy modlitwę różańcową – dziękczynną za wizytę Jana Pawła II w Toruniu i za beatyfikację ks. S.W. Frelichowskiego, po różańcu włączamy się w śpiew Godzinek ku czci NMP

- w okresie Wielkiego Postu włączamy się w prowadzenie Drogi Krzyżowej

- w październiku włączamy się w prowadzenie modlitwy różańcowej

- w Niedzielę Rycerstwa Niepokalanej (pierwsza niedziela maja) przygotowujemy liturgię Mszy św., stoisko z materiałami informacyjnymi o Rycerstwie Niepokalanej, prasą katolicką oraz propagujemy „Cudowne Medaliki”

- w czasie trwania minipielgrzymki (4 - 13 sierpnia) odmawiamy nowennę za wstawiennictwem św. Maksymiliana przed rocznicą jego śmierci

- 14 sierpnia przygotowujemy liturgię Mszy św., wystawiamy poczet sztandarowy

- 27 listopada, dzień wspomnienia Cudownego Medalika NMP, prowadzimy akcję go promującą

- od 29 listopada do 7 grudnia uczestniczymy w nowennie ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i Godzinkach przed mszą roratnią o godz. 5.30

- przygotowujemy liturgię Mszy św. w czasie odpustów parafialnych 15 sierpnia i 8 grudnia

- włączamy się w przygotowanie uroczystości rocznicowych związanych z osobą bł. ks. S.W. Frelichowskiego (23 lutego)

- pomagamy w zorganizowaniu spotkań przedwigilijnych w rejonach (Gimnazjum nr 21 i SP nr 7)

- pomagamy w przygotowaniu rejonowych nabożeństw majowych

- od ponad 20 lat prowadzimy parafialny punk kolportażu prasy katolickiej

Oprócz modlitwy pomagamy również w różnych akcjach i pracach, m. in. rycerki mają pod opieką kilka ołtarzy. Służymy również swoją pomocą chorym, samotnym i starszym. Wielu z nas jest posłańcami w swoich domach.

Uczestniczymy także w uroczystościach diecezjalnych, m.in. w czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, procesji Bożego Ciała, uroczystościach głównej patronki diecezji NMP Nieustającej Pomocy.

Nasza rycerka jest autorką obrazu św. Maksymiliana Kolbego, który został umieszczony w odrestaurowanym ołtarzu bocznym. Obraz poświęcił ks. bp. Józef Szamocki w Wielki Czwartek 2004 roku.

Historia ruchu w diecezji: Rycerstwo Niepokalanej powstało 16 października 1917 r. w Rzymie „dla obrony Kościoła w imię Niepokalanej jako ruch maryjno-apostolski. Założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. W 1922 r. RN zyskało status „związku pobożnego”. Dnia 17 października 1997 r., w 80. rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej Papieska Rada ds. Świeckich uznała je za publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych i zatwierdziła jego Statuty Generalne.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 3

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków:

- Stowarzyszenie RN w parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu - 35 osób

- Stowarzyszenie RN w parafii św. św. Piotra i Pawła w Grudziądzu, ul. Ikara 1, prezes - Hanna Ocios, opiekun - ks. Piotr Figurski

- Wspólnota RN w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Toruniu, opiekun - ks. Andrzej Klemp - wspólnota ta nie jest zgłoszona w Centrali RN w Niepokalanowie.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: Centrum Narodowe Rycerstwa Niepokalanej, Niepokalanów, 96-515 Teresin k. Sochaczewa, tel. (0-46) 861-37-01, 861-37-62, fax (0-46) 861-34-90. Prezes Narodowy MI - o. Ryszard M. Żuber, Niepokalanów - Lasek, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin k. Sochaczewa, tel. (0-46) 861-38-59. Asystent Narodowy Rycerstwa Niepokalanej - o. Stanisław M. Pietka, gwardian klasztoru i kustosz Sanktuarium w Niepokalanowie.

Inne informacje charakteryzujące ruch: św. Maksymilian M. Kolbe chcąc nadać RN jak największe możliwości oddziaływania, przewidział trzy formy (lub stopnie) przynależności do Rycerstwa. Głównym nurtem jest MI-1, który działa na zasadach ruchu, czyli w formie niezorganizowanej. Polega ona na realizowaniu podstawowych zasad zawartych w dyplomiku Rycerstwa Niepokalanej i przeżywaniu w sposób indywidualny oddania się Niepokalanej, stosownie do własnych możliwości, bez przyjmowania jakiś specjalnych zadań czy dodatkowych zobowiązań. MI-1 jest podłożem, na którym powstają wyższe formy organizacyjne Rycerstwa: MI-2 i MI-3.

MI-2 - to grupy zorganizowane, koła, które dla skuteczniejszego osiągnięcia celu prowadzą akcję planową i programową. Koła MI różnią się formą organizacji, od kierujących się ogólnym programem działania, aż po stowarzyszenia z określonymi podstawami prawnymi, własnymi statutami i władzą.

MI-3 realizuje się wówczas, gdy w sposób bezgraniczny poświęcamy się Niepokalanej, z gotowością do spełnienia aktów heroicznych. Innymi słowy, w stopniu MI-3 są ci, którzy pragną i mogą poświęcić cały swój czas apostolstwu zgodnemu z istotnym ideałem MI, nie muszą to być zakonnicy. Chodzi tu m.in. o Niepokalanowy, Centra Kierownicze, Domy Maryjne oraz Instytuty i Zgromadzenia męskie i żeńskie o inspiracji kolbiańskiej.

Rycerstwo Niepokalanej posiada własne pismo adresowane do wszystkich odbiorców. Jest to miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”. Dla dzieci jest wydawany „Mały Rycerzyk Niepokalanej, a dla młodzieży „Czekam”. Dla wspólnot MI jest wydawany „Informator Rycerza Niepokalanej”.

SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI DIECEZJI TORUŃSKIEJ ŚW. JANA, UMIŁOWANEGO UCZNIA


Ksiądz opiekun: o. Jacek Dubel CSsR - dyrektor SNE DT, ul. św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 662-31-43

Lider świecki: wicedyrektor: Jolanta Zatorska, Toruń, tel. 0 501-793-600

Biuro Szkoły Nowej Ewangelizacji: ul. św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń; tel. (0-56) 662-31-43; fax. (0-56) 662-35-46

Liczba członków: około 40

Charakterystyka grupy:

charyzmat: integralna formacja ewangelizatorów

formacja: w czasie pracy w ekipie podczas prowadzonych kursów ewangelizacyjnych, spotkania szkoleniowe, kongresy

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: prowadzenie Szkoły Nowej Ewangelizacji, która jest instytucją diecezjalną.

Historia ruchu w diecezji: SNE DT powstała 16 marca 1996 r. na spotkaniu założycielskim w Brodnicy. Oficjalnie została zatwierdzona dekretem Biskupa Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 1998 r. jako instytucja diecezjalna działająca w trzech rejonach diecezji: toruńskim, brodnickim i grudziądzkim. Do tej pory SNE DT przeprowadziła ponad 300 kursów, w których wzięło udział ok. 6300 osób. Szkoła przyczyniła się do powstania Szkół Nowej Ewangelizacji w diecezjach: wrocławskiej, płockiej, włocławskiej oraz kamieniecko-podolskiej (Ukraina), jak również kilku szkół parafialnych w diecezji toruńskiej.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: Szkoła objęła swoim działaniem osoby z kilkudziesięciu parafii diecezji toruńskiej.

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków:

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Nowej Ewangelizacji ACCSE 2000; Rada Dyrektorów SNE Programu „Redemptoris Missio” w Polsce.

ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH PW. MARYI KRÓLOWEJ KARMELU W TORUNIU


Ksiądz opiekun: o. Mirosław Treder OCD, klasztor karmelitów bosych w Zamartem, 89-430 Kamień Krajeński, tel. (0-52) 38-81-530

Lider świecki: Krystyna Michalska, ul. Bażantowa 9 A, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 654-54-98

Liczba członków: 23

Charakterystyka grupy:

charyzmat: duch modlitwy, eklezjalność, duch maryjny; życie w duchu rad ewangelicznych i błogosławieństw przez całe życie.

formacja: obejmuje kandydaturę, dwuletnią formację zasadniczą, trzyletni okres do przyrzeczeń definitywnych, formację ciągłą. Formacja jest oparta na studium modlitwy, Piśmie Świętym, dokumentach Kościoła i dziełach św. Teresy, św. Jana od Krzyża. Wspólnota gromadzi się na spotkaniach w każdą 4 niedzielę miesiąca w salce katechetycznej parafii św. Jakuba, przy ulicy Browarnej 8 w Toruniu. Uczestniczymy tam w Eucharystii sprawowanej przez ojca karmelitę, pogłębiamy formację, rozważamy Słowo Boże i odmawiamy modlitwę Liturgii Godzin.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: zaangażowanie członków OCDS we własnych parafiach: animacja w Żywym Różańcu, we wspólnotach Miłosierdzia Bożego, w dziełach misyjnych i powołaniowych, w zespołach charytatywnych, w radach duszpasterskich, członkostwo w DRRiSK DT.

Historia ruchu w diecezji: Świecki Zakon Karmelitów Bosych pw. Maryi Królowej Karmelu w Toruniu został założony 27 grudnia 1995 r. przy parafii św. Jakuba. Pierwsze członkinie tej wspólnoty (sześć osób) należały już od wielu lat do OSCD w Łodzi, gdzie po 6- letniej formacji zakonnej złożyły śluby wieczyste. 6 V 1996 r. zostały przyjęte do wspólnoty toruńskiej pierwsze kandydatki. 14 XII 1998 r. wspólnota została zatwierdzona przez Kurię Diecezjalną Toruńską. W październiku 2000 roku wspólnota przeżywała nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dnia 27 X 2002 r. wspólnota toruńska świętowała pierwsze śluby swoich członków. W dniach 20-23 VI 2003 r. w Zamku Bierzgłowskim odbyły się pierwsze wspólnotowe rekolekcje zamknięte. W dniach 30 VI – 3 VII 2004 roku w Zamku Bierzgłowskim odbył się IV kongres Świeckiego Zakonu prowincji warszawskiej. Dnia 1 XI 2004 r. wspólnota została erygowana kanonicznie.

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch: wspólnota funkcjonuje przy parafii św. Jakuba w Toruniu

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: wspólnota należy do prowincji warszawskiej Zakonu Karmelitów Bosych i podlega prowincjałowi OCD.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA


Ksiądz opiekun: ks. kanonik Jan Ropel, ul. Niesiołowskiego 21, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 648-20-26

Lider świecki: Krystyna Tańska, ul. Piskorskiej 2A/18, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 645-42-12

Liczba członków: 70

Charakterystyka grupy:

charyzmat: motywem przewodnim życia członków WKC jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej. Formacja WKC zakłada, że członkowie będą uczyli się ofiarowywać w życiu codziennym własną krew wraz z Krwią Chrystusa. Każdy otwiera z miłością swoje serce dla krwawiącego Zbawiciela, mistycznie obecnego w trudnościach, cierpieniach, w samotności oraz w niesprawiedliwości i ofiaruje się z Nim Ojcu Przedwiecznemu dla zbawienia świata. Wspólnota otwiera się także na „krzyk krwi” płynącej w zranieniach ludzkich. Idzie, kochając i służąc modlitwą, przykładem własnego życia i konkretną pomocą. Znając wartość życia ludzkiego, walczy o godność każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, bo wszyscy jesteśmy odkupieni Krwią Zbawiciela. Pragniemy żyć jak Maryja pod Krzyżem, być żywym kielichem, który przyjmuje krew spływającą dzisiaj na świat.

formacja: każda osoba chcąca wstąpić do WKC musi przejść etap przygotowawczy, czyli zapoznać się z naturą i duchowością wspólnoty. Na początku tego okresu kandydat otrzymuje statuty WKC, a po jego zakończeniu krzyżyk z kropelką krwi. Rada Podregionu organizuje dni skupienia dla animatorów diecezjalnych z podległych jej diecezji. W czasie ich trwania przewiduje się wspólne pogłębianie duchowości Krwi Chrystusa, dostosowanie metod pracy do obecnych czasów i ich wymogów, wymianę doświadczeń, modlitwę osobistą i wspólną, pogłębianie autentyczności życia, wsparcie duchowe okazywane sobie nawzajem, planowanie wspólnych inicjatyw. Podobne kilkugodzinne spotkania formacyjne organizują animatorzy diecezjalni w wybranym mieście diecezji dla animatorów parafialnych, ci zaś animatorom i członkom grup Krwi Chrystusa (tzw. parafialna formacja ciągła).

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: najważniejszym miejscem życia i działania WKC jest parafia. Duchowość Krwi Chrystusa ma służyć całej parafii i wszystkim ruchom, podobnie jak krew służy całemu organizmowi. Aby pogłębić miłość do Krwi Chrystusa i jedność z całym Kościołem, za zgodą proboszcza, członkowie organizują raz w miesiącu w kościele wspólne nabożeństwo wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu. Poza tym codzienny udział w Eucharystii, duchowa i materialna pomoc osobom chorym, organizowanie pielgrzymek, udział w dziełach parafialnych, organizowanie spotkań świątecznych WKC i inne.

Historia ruchu w diecezji: do diecezji toruńskiej Wspólnotę Krwi Chrystusa sprowadziła w 1986 r. rodzina Państwa Bolewskich. Członków WKC można spotkać w wielu parafiach naszej diecezji, w niektórych parafiach występują grupy modlitewne. Najliczniejsza WKC istnieje przy parafii Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu, tu też koncentruje się diecezjalne życie wspólnotowe.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 10

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków:

- Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu - 25 osób

- Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu – 9 osób

- Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Toruniu - 11 osób

- św. św. Janów w Toruniu - 6 osób

- św. Mikołaja w Chełmży - 6 osób

- św. Mikołaja w Papowie Toruńskim - 2 osoby

- Krzyża Świętego w Grudziądzu - 6 osób

- św. Józefa w Chełmnie - 2 osoby

- Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach - 3 osoby

- Nowe Miasto Lubawskie - 3 osoby

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: aktualnie nasza wspólnota na terenie Polski tworzy jeden Region Polski Wspólnoty Krwi Chrystusa. Jego przełożonym jest z urzędu prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. W skład Regionu wchodzą cztery podregiony WKC:

- I Podregion Częstochowski z siedzibą w Domu Misyjnym pw. św. Kaspra del Bufallo w Częstochowie

- II Podregion Swarzewski z siedzibą w Domu Misyjnym pw. św. Józefa w Swarzewie. diecezja toruńska podlega właśnie pod ten Podregion.

- III Podregion Ożarowski z siedzibą w Domu Misyjnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim

- IV Podregion Zamojski z siedzibą w Domu Misyjnym pw. Ducha Świętego w Łabuńkach

Nad podregionem sprawuje pieczę Rada Podregionu, w skład której wchodzą wybrani animatorzy oraz moderator - misjonarz Krwi Chrystusa. W domach misyjnych prowadzi się formację - dni skupienia i rekolekcje przeznaczone dla wszystkich stanów i comiesięczne spotkania formacyjne.

Inne informacje charakteryzujące ruch: Wspólnota Krwi Chrystusa obejmuje dwie podstawowe formy przynależności:

- Bractwo Krwi Chrystusa (BKC) łączy osoby pragnące czcić Krew Chrystusa we własnym życiu, korzystając z charyzmatu WKC - przynależność indywidualna

- Grupy Krwi Chrystusa (GKC) - są propozycją pogłębionej formacji chrześcijańskiej opartej na duchowości Krwi Chrystusa i tradycji św. Kaspra del Bufallo, która prowadzi do pełniejszego zaangażowania w życie i działalność Kościoła. Grupy Krwi Chrystusa tworzą członkowie, którzy regularnie spotykają się na rozważaniu Pisma Świętego, wymianie doświadczeń oraz żyją w grupach „Słowem Życia”. W ich ramach wyróżnia się dwa rodzaje uczestnictwa:

- grupy modlitewne

- grupy misyjne

Celem grup jest aktywne wprowadzanie duchowości Krwi Chrystusa w codzienne życie oraz większe zaangażowanie w działalność apostolską. W ramach WKC mogą również występować inne formy posługi i działalności, określone osobnymi regulaminami. Ludzie dobrej woli, którzy nie należą do Kościoła Katolickiego, mogą również brać udział w spotkaniach oraz działalności WKC jako „Przyjaciele Wspólnoty Krwi Chrystusa”. Kierują się oni własnym regulaminem, zatwierdzonym przez Zebranie Krajowe WKC.

WSPÓLNOTA ŚWIĘTEGO ALOJZEGO ORIONE PRZY PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU


Ksiądz opiekun: ks. Jan Saucha, ul. Panny Marii 2, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 622-31-39

Lider świecki: Henryka Wegrzynowicz, ul. Lubicka 13/15 m. 31, tel. (0-56) 653-91-84; Józef Woźny, ul. Kraszewskiego 6 m. 56, tel. (0-56) 654-90-92

Liczba członków: 20

Charakterystyka grupy:

charyzmat: naśladowanie św. A. Orione, niesienie pomocy chorym, cierpiącym i biednym w miarę naszych możliwości.

formacja: na spotkaniach (2 razy w miesiącu) jest czytane Pismo św. oraz wygłaszane są prelekcje na tematy religijno-narodowe.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: udział w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, otwarcie na pomoc osobom starszym, samotnym i zagubionym, współpraca z grupą charytatywną działającą w parafii, w miarę potrzeby odwiedzanie chorych w szpitalach i hospicjum.

Historia ruchu w diecezji: Wspólnota powstała w czerwcu 1992 r., współpracowała z zakonem księży orionistów we Włocławku i Kaliszu.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: 1

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków: Toruń, parafia Wniebowzięcia NMP - 20 osób

WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO


Ksiądz opiekun: o. Wiesław Kulisz SJ, ul. Piekary 24, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 655-48-62, w. 23

Koordynator lokalny: Ewa Rochon, tel. 607-607-613, e-mail: ewarochon@interia.pl; animator formacji - Grzegorz Gabor, tel. (0-56) 654-50-66, e-mail: ggabor@mat.uni.torun.pl

Liczba członków: około 30

Charakterystyka grupy:

charyzmat: korzystając z duchowości ignacjańskiej, przygotować członków do bardziej skutecznego świadectwa i działalności apostolskiej w tych środowiskach, w których żyją.

formacja: ćwiczenia duchowe św. Ignacego, spotkania we wspólnotach podstawowych (modlitwa kontemplacyjna, dzielenie się wiarą i życiem, rozeznawanie wspólnotowe), rachunek sumienia wg św. Ignacego, rekolekcje, seminaria, dni skupienia.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: ze względu na siedzibę (oo. jezuici) działalność wspólnoty lokalnej (oprócz indywidualnych zaangażowań w parafiach) koncentruje się na współpracy w duszpasterstwie oo. jezuitów.

Historia ruchu w diecezji: WŻCh jest kontynuacją sodalicji mariańskich założonych w XVI w. przez pierwszych jezuitów. Nowa nazwa powstała w wyniku powrotu do charyzmatu po Soborze Watykańskim II.

Pierwsze wspólnoty powstały w 1987 r z inicjatywy o. A. Schulza SJ. Przez cały czas wspólnoty podstawowe skupiają się przy ośrodku toruńskim na ul. Piekary. Od powstania DRRiSK DT uczestniczymy w jej pracach.

Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje ruch i liczba członków: kościół rektoralny pw. Ducha Świętego w Toruniu, oo. jezuici

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: Światowa Wspólnota Życia Chrześcijańskiego z siedzibą w Rzymie. W jej skład wchodzi Polska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, a w jej skład toruńska wspólnota lokalna.

Inne informacje charakteryzujące ruch: WŻCh z założenia jest związana z jezuitami, którzy są jej asystentami (nie liderami). Prowadzenie wspólnot spoczywa na osobach świeckich. Osoby, które decydują się podążać drogą WŻCh, podejmują czasowe przymierze z WŻCh, a po kilku latach, gdy nabiorą pewności, że chcą żyć takim życiem, podejmują przymierze na stałe. WŻCh w Polsce ma status Publicznego Stowarzyszenia Wiernych na prawach papieskich.

ŻYWY RÓŻANIEC


Ksiądz opiekun: moderator: ks. prałat Gerard Gromowski tel. (0-56) 676-86-04, kom. 0 601 647703, e-mail: ggromow@wp.pl

Lider świecki: Jan Makowski, Drzonowo 32, 86-230 Lisewo

Liczba członków: ok. 25 000

Charakterystyka grupy:

charyzmat: modlitwa różańcowa w intencjach diecezji, parafii i w intencjach papieskich.

formacja: w ramach dwudziestoosobowej grupy (róży) codziennie jest odmawiany cały różaniec. Każdy z członków róży odmawia inną tajemnicę. Raz w miesiącu, na wspólnym spotkaniu, następuje wymiana tajemnic różańcowych. W skład jednej róży wchodzą same kobiety, mężczyźni bądź dzieci. Wspólnota organizuje od 12 lat słynne już kilkutysięczne pielgrzymki do sanktuariów naszej diecezji. W pielgrzymkach tych wspólnota różańcowa się formuje, wzmacnia, świętuje.

zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: zaangażowanie Żywego Różańca w życie Kościoła lokalnego tak charakteryzuje ks. biskup ordynariusz Andrzej Suski: „Przyzwyczaiłem się do myśli, że mam zawsze z Waszej strony najmocniejsze modlitewne wsparcie, że towarzyszycie nieustannie różańcową modlitwą życiu naszej młodej diecezji. Wierzę, że i przez Waszą modlitwę Pan uczynił naszej diecezji wielkie rzeczy. Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższe Seminarium Duchowne, które nazywam sercem diecezji, tętni życiem młodych adeptów do kapłaństwa. Seminarium Duchowne, które od początku otaczacie troską, należąc do Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej. Pragnę przypomnieć także Wasze czuwanie modlitewne w intencji szczęśliwego przyjazdu Ojca Świętego do naszej diecezji i to, że tysiące innych zachęconych Waszym przykładem podejmowało zobowiązania modlitwy i cierpienia w intencji Ojca Świętego i Jego pielgrzymki do naszej diecezji. Księga z tymi zobowiązaniami, z wpisanym podziękowaniem Ojca Świętego jest zachowana w naszej Kurii”. A potem zachęta księdza biskupa: „Bądźmy wytrwali w odmawianiu różańca, czy to w kościelnej wspólnocie, czy w zaciszu naszych rodzin. Modlitwa ta w miarę powtarzanych wezwań połączy serca, rozgrzeje płomień domowego ogniska, umocni nadzieję oraz sprowadzi na wszystkich wielki pokój i radość Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał”.

Liczba parafii, w których jest obecny ruch: wszystkie parafie diecezji toruńskiej.

Inne informacje charakteryzujące ruch: Żywy Różaniec posiada sztandar diecezjalny, ma także swój hymn różańcowy. Moderator ma stały kontakt z członkami Żywego Różańca dzięki diecezjalnemu miesięcznikowi „Zwiastun Różańcowy”, który redaguje się dla tej wspólnoty. Z inicjatywy Żywego Różańca ksiądz biskup powołał w 1996 r. Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, które wspiera modlitwą i ofiarą pieniężną kleryków. Żywy Różaniec wsparł jednorazowo ks. prymasa w budowie Świątyni Opatrzności, przekazując kwotę w wysokości 33 tysięcy zł.


© Diecezja Toruńska